تقویم ضرر و زیان معنوی

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد

تقویم ضرر و زیان معنوی

ضرروزیانی که به افراد وارد می شود همیشه جنبه ی مادی نداشته بلکه دربرخی موارد علاوه برجنبه ی مادی،جنبه ی معنوی نیز دارد که باید جبران گردد.این جبران خسارت معنوی طبق قاعده ی عقلی لاضرر پذیرفته است که اشاره دارد همه ی زیان ها ی مادی ومعنوی باید جبران گردد.

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد 09153104004

 

علاوه براین قاعده ی عقلی دراصل 171قانون اساسی،مواد10-9-2قانون مسئولیت مدنی نیز به این ضررو زیان معنوی وجبران آن تاکید شده است.هم چنین درماده ی 14قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده است که” شاکی می تواند جبران تمام ضرروزیان های مادی ومعنوی منافع ممکن الحصول ناشی ازجرم را مطالبه نماید.”

درتبصره ی این ماده زیان معنوی را اینگونه تعریف کرده است: زیان معنوی عبارت است ازصدمات روحی یاهتک حیثیت واعتبار شخصی،خانوادگی یا اجتماعی.(بهترین وکیل جبران خسارت درمشهد09153104004)

وکیل حقوقی در مشهد

بدین مفهوم ضروزیان معنوی یاصدماتی که است که برروح یک شخص وارد می شود یا حیثیت افراد را درجنبه های گوناگون زندگی مورد هدف قرار می دهد.(وکیل پایه یک دادگستری درمشهد09153104004)

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد 09153104004

 

سوال :چگونه می توان ضررو زیان معنوی را تقویم نمود وجبران خسارت کرد؟

پاسخ:طبق نظریه ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه 7/93/1048(4/5/1393)تکلیف قضیه را مشخص کرده است.

مستند به ماده ی 14قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره ی آن دادگاه می تواند علاوه برصدورحکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان به طریق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی ودرج حکم درجراید وامثال آن حکم نماید.”لازم به ذکر است برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی،دادگاه می تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که دراین تبصره آمده اقدام نماید.

بنابراین طبق قانون هم ضرر مادی وهم ضرر معنوی قابل شکایت ومطالبه خسارت است.

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد 09153104004

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر دراین خصوص بااین شماره تماس بگیرید

09153104004