ثبت برند اختیاری یا الزامی؟

ثبت برند اختیاری یا الزامی؟