ثبت علامت تجاری بدون داشتن شرایط (ویدئو)

اگر شرایط ثبت علامت تجاری را نداشته باشیم چطور می توانیم علامت تجاری خود را ثبت کنیم؟