جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای

اطلاعات و منابعی در هر منطقه و کشوری وجود دارد که سری و محرمانه باشد که کشورهای دیگر و افراد آن اطلاعی نباید از آن منابع داشته باشد و باید مخفیانه بماند به علت مهم سری بودن دنیای تکنولوژی رایانه‌ها حجم عظیمی را امروزه در استفاده‌های مهم‌ترین ابزارها سیستم‌های کاری نقش بسزایی دارند و اینکه امکان دستیابی به آنها و نفوذ در آنها روز به روز گسترش پیدا می‌کند و می‌توان گفت افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف برای به دست آوردن اطلاعات دست به دست دستیابی آن می‌زنم جرم جاسوسی رایانه‌ای یکی از همین جرایمی است که با استفاده از رایانه انجام قانونگذار با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای آن را جواب انگاری کرده است ما در این مبحث می‌خواهیم به بررسی آن بپردازیم

مجازات

با توجه به اینکه رایانه ابزاری است که جرایم مختلفی می‌توان در خصوص آن اتفاق افتاد به عنوان مثال می‌توان جعل رایانه‌ای را یا سرقت رایانه‌ای را و همچنین کلاهبرداری رایانه‌ای را مثال زد اما جرایم پر اهمیتی دیگری مانند جاسوسی رایانه‌ای هم هست که میتوان از طریق رایانه تحقق یافت

تعریف

در تعریف جاسوسی می‌توان گفت که در جاسوسی عادی معمولاً جاسوس فردی است که به صورت غیرقانونی به اطلاعات خود که آن اطلاعات اطلاعات سری و محرمانه می‌باشد و صلاحیتی برای به دست آوردن اطلاعات ندارد که با دستیابی به این اطلاعات امنیت یک کشور به خطر افتاده و جرم جاسوسی علیه امنیت کشور اتفاق می‌افتد جاسوسی در حالت کلی دو نوع است سنتی و رایانه که در این مبحث به این نکته اشاره کردیم که جاسوسی فقط به صورت سنتی نیست و به صورت رایانه‌ای هم اتفاق می افتد

 

مواد مرتبط

ماده۳ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره  شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

 الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

تبصره۲ـ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۵ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

تماس 09156024004