جرم تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری 

جرم تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری 

جرم تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

موضوع این جرم زمانی رخ میدهد که فردی به غیر از مالک، ملک متعلق به دیگری را به نام خود ثبت کند مثلا تصور کنید کسی به عنوان مستاجر در ملکی قرار دارد و ملک از ان خود شخص نیست یا ملک به عنوان استفاده موقت یا هر زمان دیگر در اختیار این شخص قرار دارد و این شخص این ملک را به نام خود ثبت میکند  نکته حائز اهمیت این است که به محض اقدام به ثبت این جرم شکل میگیرد که همان کلاهبرداری ثبتی میباشد پس صرف تقاضا کلاهبرداری  محسوب شده پس این عمل مشمول شروع به جرم و مانند این ها نیست  این عمل کلاهبرداری تام محصوب میشود .

پس هنگامی که شخص نسبت به ملکی  امین باشد و برا ی مالکیت ان یعنی ثبت مالکیت اقدام کند به مجازات تقاضای ثبت ملک محوم میشود.

مواد مرتبط جرم تقاضای ثبت ملک

ماده۱۰۷ قانون ثبت: هرکس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سكنی و یا مباشرت و بطور كلی هر كس نسبت به ملكی امین محسوب بوده و بعنوان مالكیت تقاضای ثبت آنرا بكند مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.

ماده ۱۰۵ قانون ثبت: جز در مورد مذکور در ماده ۳۳(راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد

ماده ۱۰۹ قانون ثبت: هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست

ماده ۱۰۸ قانون ثبت: هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

امکان تحقق  این جرم نسبت به ورراث

وارثی که علم به این موضوع دارد که مورث ملک را به دیگری انتقال داده است یا اینکه بداند به نحوی از انحا قانونی حق مورثش نسبت به ملک سلب شده است  و با این علم اقدام به انتقال کند مشمول موضوع این ماده خواهد بود.این موضوع در ماده ۱۰۶ قانون ثبت پیش بینی شده است.

نکته : برای محقق شدن این جرم عمد و سوء نیت مرتکب نیاز است.یعنی مرتکب به اگاهی از این که ملک متعلق به دیگری است و با اگاهی و قصد ضرر رساندن به دیگری این عمل را انجام میدهد.

تبانی در جرم تقاضای ثبت ملک دیگری

این جرم با تبانی هم امکان پذیر میباشد به گونه ای که مستاجری که در ملک ساکن است با تبانی فرد دیگر باعث وقوع این جرم میشود یعنی به فرد دیگیری میگوید که ان فرد اقدام به ثبت ملک به نام خود کند که در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۰۸ قانون ثبت ایمن موضوع را پیش بینی و ان را جرم انگاری کرده است.

نکته: باید این نکته را در نظر داشت که برا یتحقق این جرم یعنی برای تحقق ثبت ملک غیر نباید هیچ گونه ثبتی  صورت گرفته باشد پس اگر ملک سابقه ثبت داشته باشد مشمول این جرم نمیشود و میتوان ان را  مشمول معامله معارض یا ثبت ملک غیر دانست.

 

 

جهت مشاوره با وکیل ملکی در مشهد می توانید از شماره های موجود در سایت استفاده کنید.

 

تماس 09156024004