جعل عنوان

جعل عنوان

جعل عنوان

در این مبحث ما می‌خواهیم در خصوص جرم جعل عنوان یا همان کسب عنوان بپردازیم و ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم و
اساساً ببینیم که جعل عنوان در قانون به چه نحوی آمده است و اگر کسی مرتکب این جرم شود چه مجازاتی را در پی دارد و باید
متحمل شود.
در تعریف جعل عنوان باید گفت که زمانی که فردی از مقام یا سمتی که متعلق به او نیست استفاده می‌کند در جهت رسیدن به اهداف
و مقاصد خود می‌خواهد در راستای هدف مجرمانه خود که در آن خصوص سوء نیت هم دارد با نسبت دادن آن عنوان یا مقام باعث
شود که ازموقعیت آن فرد سو استفاده کرده و خود را به جای آن فرد جا بزند که این رفتار از نظر قانونگذار از حساسیت ویژه‌ای
برخوردار است که در همین خصوص هم قانونگذار برای آن مجازات مشخصی را در نظر گرفته است و اگر فردی علاوه بر جعل
عنوان سمت یا مقامات مرتکب جرم جعل به عنوان مثال جعل سند شود علاوه بر مجازات جعل عنوان مقامات یاسمت به مجازات
جعل دیگر هم محکوم می‌شود.
در بعضی از موارد ممکن است که فرد اقدام به جعل عنوان نکند اما در عوض اقدام به غصب شغل خاص بکند و خود را به جای
فردی جا بزند و بدون مجوز خود را در آن شغل جا زده و آن شغل را غصب کند به عنوان مثال فردی از لباس مامور نیروی
انتظامی به صورت غیرقانونی استفاده کند و خود را مامور نیروی انتظامی جا بزند که مرتکب این جرم اگر طبق قانون دیگری به
مجازات سنگین‌تر محکوم نشود به حبس و یا جزای نقدی محکوم می شود و اگر با توجه به این غصب عنوان که انجام داده است سو
استفاده‌ای هم کرده باشد هر دو مجازات محکوم می‌شود.

 

مصادیق جعل عناوین مختلف:

جعل عنوان وکیل:
تا به اینجا از جعل عنوان در خصوص سمت های دولتی و به عنوان مثال مامورین نیروی انتظامی صحبت شد اما مصادیق جعل
عناوین به موارد دیگه هم ختم می‌شود یکی از آن موارد جعل عنوان وکیل می‌باشد به طور مثال فردی که وکیل نیست خود را وکیل
جا زده و از عنوان وکالت سوء استفاده کند و و جعل عنوان وکالت کند طبق قانون مجازات حبس را به دنبال دارد.
جعل عنوان مدیر مسئول نشریه:
طبق قانون هر کس خود را صاحب پروانه نشر یا مدیر مسئول معرفی کند یا اینکه بدون اینکه پروانه انتشار داشته باشد مبادرت به
انتشار نشریه طبق قانون مجازات می شود
جعل عنوان پزشک:
همانطور که در خصوص جعل عنوان وکالت و عناوین دیگر صحبت کردیم طبق قانون جعل عنوان پزشک و جا زدن فرد به عنوان
پزشک جرم تلقی شده و مجازات حبس و یا جدایی نقدی را به همراه دارد.

مواد مرتبط:

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون
مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی
خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی
جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر ‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده
قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای
نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء‌ استفاده کرده باشد
به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
هر کس علنی و به صورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدالها یا سایر امتیازات
‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد
مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

تماس 09156024004