حق حبس در مهریه عندالمطالبه

حق حبس در مهریه عندالمطالبه

حق حبس در مهریه عندالمطالبه

 

حق حبس در ایران به چه معناس؟

حق حبس در ایران به معنای حق زن در انجام وظایف همسری و ادامه زندگی مشترک با شوهر است، حتی اگر او تمکین (رضایت) خود را نسبت به انجام وظایف همسری ندهد. این حق بر اساس قانون‌های ایران تعیین می‌شود و به زن اجازه می‌دهد که در صورت عدم تمکین از شوهر و ادامه زندگی مشترک با او خودداری کند.

در مواردی که زن از تمکین نمی‌کند و از حق حبس استفاده می‌کند، شوهر ملزم به پرداخت نفقه به زن است تا زمانی که زن از ادامه زندگی مشترک با او خودداری می‌کند. این حق حبس به زن اجازه می‌دهد تا تا زمان دریافت مهریه و حقوق خود از شوهر، از انجام وظایف همسری و تمکین خودداری کند

آیا حق حبس در مهریه عندالمطالبه وجود دارد؟

مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی ایران، به تعریف و پیش بینی قواعد این امر، پرداخته اند.
 1. ماده ۱۰۸۵: این ماده می‌گوید که زن می‌تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده باشد، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. این حق برای زن مشروط به داشتن مهر حال باشد و امتناع از انجام وظایف همسری تأثیری بر حق نفقه زن نداشته و نفقه او متوقف نمی‌شود.
 2. ماده ۱۰۸۶: این ماده به این موضوع پرداخته که اگر زن، قبل از دریافت مهر، به اختیار خود، از انجام وظایف همسری قیام کند، دیگر نمی‌تواند از حق حبس به عنوان یک ابزار برای اجبار به پرداخت مهر استفاده کند. اما این ماده بیان می‌کند که حق مطالبه مهر تا زمانی که زن مهر خود را دریافت نکرده باشد، حفظ می‌شود و ساقط نمی‌شود.

این قوانین برای تنظیم حقوق و وظایف زنان و شوهران در ازدواج در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. مطالب فوق تأکید می‌کند که مهر و نفقه دو موضوع جداگانه و مستقل هستند و حق حبس زن در ارتباط با مهر قرار دارد.

 

حق حبس در قانون مدنی ایران به زنان این امکان را می‌دهد که تا زمان دریافت کامل مهریه، از تمکین (رضایت) عام و خاص از شوهر خود خودداری کنند و همچنان از حق نفقه که پرداخت آن تکلیف شوهر است، بهره‌مند شوند. این حق حبس به زن این اختیار را می‌دهد تا در صورت عدم انجام تعهدات شوهر، از تمکین از او خودداری کند.

دو شرط اصلی برای اعمال حق حبس عبارتند از:

 1. عدم تمکین زن از همسر خود پیش از این.
 2. وجود مهریه حال (مهریه قابل درخواست و پرداخت فوری).

اگر هر یک از این دو شرط وجود نداشته باشد، حق حبس قابل اعمال نخواهد بود. این حق تأکید می‌کند که زنان در مواقعی که شوهران به تعهدات مالی و مهریه خود عمل نکرده‌اند، از تمکین خودداری کرده و حق نفقه خود را حفظ کنند.

مهریه حال به عنوان مهریه‌ای تعریف می‌شود که زن می‌تواند از شوهر خود درخواست کند و شوهر ملزم به پرداخت آن است. در صورتی که شوهر عهده‌ای به پرداخت مهریه حال داشته باشد و عدم انجام این عهد، زن می‌تواند از راه‌های قانونی و دادرسی برای اخذ مهریه از شوهر اقدام کند.

این توضیحات نشان می‌دهند که مهریه حال یک حق قانونی است که زنان در ایران دارند و می‌توانند از شوهر خود انجام این تعهد را بخواهند. در صورتی که شوهر به پرداخت مهریه حال عمل نکند، زنان می‌توانند از مراجع قانونی و دادگاه‌ها برای تأمین این حقوق خود استفاده کنند.

 

شرایط اجرای حق حبس

 • شرط اصلی برای اعمال حق حبس در مهریه عندالمطالبه در قانون مدنی ایران، عدم تمکین زن از همسر خود پیش از اعمال این حق است. اگر زن به هر نحوی از شوهر خود تمکین کرده باشد، اعمال و اجرای حق حبس در مهریه عندالمطالبه بی‌تاثیر می‌شود و حال بودن مهریه نیز در این مورد اهمیت نخواهد داشت.

  این توضیحات به وضوح نشان می‌دهند که تمکین زن از شوهر، از اعمال حق حبس در مهریه عندالمطالبه جلوگیری می‌کند و در صورت تمکین، زن از این حقوق استفاده نمی‌کند.

 • شرط دوم برای اعمال حق حبس در مهریه عندالمطالبه، به وضوح نشان می‌دهد که حتی اگر زن از تمکین از همسر خود خودداری کرده باشد و مهریه حال وجود داشته باشد، اگر زن در هنگام عقد یا در شروط ضمن عقد به هر نحوی امکان اعمال حق حبس را از خود ساقط کرده باشد، دیگر امکان اعمال این حق برای او وجود نخواهد داشت.

  این توضیح مشخص می‌کند که اگر زن در هنگام عقد یا در شروط ضمن عقد به طور صریح از حق حبس در مهریه عندالمطالبه خودداری کند یا آن را لغو کند، حتی در صورت عدم تمکین و حال بودن مهریه، امکان اجرای این حق برای زن وجود ندارد.

 • به عنوان شرط سوم اگر زن پیش از این درخواستی برای دریافت مهریه خود نداشته و اقدامی در این زمینه ننموده باشد، در این صورت امکان اعمال حق حبس در مهریه عندالمطالبه برای زن وجود نخواهد داشت.
تماس 09156024004