خيارات در قانون

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

خيارات در قانون

واژه خیارات برای عموم ‌‏إفراد جامعه علیرغم شنیدن آن ممکن است مأنوس باشد و یا حتی اگر آن را استفاده کرده باشند یا در معاملات شنیده باشند اطلاعاتی راجع به آن ندارند . در این مطلب به اختصار ” وکیل پایه یک دادگستری” در مورد خیارات و انواع آن توضیح خواهد داد.

 

خیارات در قانون: اختیاراتی است که در قانون برای طرفین معامله جهت برهم زدن معامله به آنها داده شده است. که میتوانند این خیارات را از خود سلب کنند و در مواردی نیز از خود سلب نمی نمایند.

*طبق ماده ی ۳۹۶ قانون مدنی این اختیارات که از آن به خیار یاد میشود چندین نوع است که شامل :
۱-خیار مجلس ۲-خیار حیوان ۳-خیار شرط ۴-خیار تاخیر ثمن ۵-خیار رویت و تخلف وصف ۶-خیار غبن ۷-خیار عیب ۸-خیار تدلیس ۹-خیار تبعض صفقه ۱۰-خیار تخلف شرط

۱-خیار مجلس:ماده ۳۹۷ قانون مدنی :هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارد.

۲-خیار حیوان :ماده ی ۳۹۸قانون مدنی :اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامعله را دارد.

۳-خیار شرط :ماده ی ۳۹۹قانون مدنی:در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشترییا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .اگر برای این خیار مدتی تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

وکیل کیفری در مشهد

۴-خیار تاخیر ثمن :ماده ی ۴۰۲قانون مدنی :هرگاه مبیع خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.

۵-خیار رویت و تخلف وصف :ماده ۴۱۰قانون مدنی:هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید. این خیار فوری می باشد.

 

۶-خیار غبن :ماده ی ۴۱۶قانون مدنی :هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.

۷-خیار عیب:ماده ی ۴۲۲ قانون مدنی:اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

۸-خیار تدلیس :ماده ی ۴۳۸قانون مدنی :تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.این اختیار نیز فوری می باشد.

۹-خیار تبعض صفقه : ماده ۴۴۱قانون مدنی :خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

۱۰-خیار تخلف شرط : این تخلفات بر ۳ قسم است :
۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل

*نکته ی مهم در مورد کلیه خیارات آن است که بعد از فوت به وراث منتقل میشود.
***جهت مشاوره با وکیل حقوقی در مورد انواع خیارات و شرایط بوجود آمده جهت فسخ معاملات و قراردادها با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004