دریافت بیمه بیکاری در مشهد

بیمه بیکاری

دریافت بیمه بیکاری در مشهد

چه كساني مشمول قانون بيمه بيكاري هستند؟

بيكار از نظر قانون بيمه بيكاري، بيمه شده اي است كه بدون ميل وارد بيكار شود و آماده به كار باشد. براساس اين قانون بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي كارگاه مربوط ، به تشخيص وزارت خانه ذي ربط و تاييد شوراي علي كار، بيكار موقت شناخته شوند و بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث غير مترقبه مانند سيل، زلزله ، جنگ و آتش سوزي بيكار مي شوند، نيز مي توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند. غيرارادي بودن بيكاري ، ملاك اصلي برقراري حمايت هاي قانوني براي بيمه شدگان بيكار است. بنابراين كارگري كه به ميل خود، كار خود را ترك مي كند، نمي تواند  زن حمايتها برخوردار شود.

تشخيص ارادي و غير ارادي بود ن بيكاري بيمه شدگان بر عهده كميته اي متشكل از نمايندگان اداره كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي است و شعب تامين اجتماعي بر اساس معرفي ادارات كار و امور اجتماعي ، در خصوص برقراري مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان اقدام مي كنند.

بيمه شده اي كه كار خود را به صورت غيرارادي از دست مي دهد ، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري ، بايد حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ بيكاري، موضوع را به واحدهاي كار و امور اجتماعي اطلاع دهد و آمادگي خود را براي اشتغال به كار تخصصي خود و يا كار مشابه آن اعلام كند.

مقرري بيمه بيكاري بيمه شدگان واجد شرايط، از روز اول شروع بيكاري آنان محاسبه و پرداخت مي شود .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

در صورتی که از کار افتاده هستید و مایل هستید بیمه بیکاری دریافت کنید با وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید ، ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ مکالمه کوتاه در حد ۱ دقیقه یا ۱ سوال باشد / سپاس

 

ايران سومين كشور خاورميانه است كه بيمه بيكاري را براي كارگران برقرار ساخته است . مطابق قانون بيمه بيكاري، تمام افراد تحت پوشش قانون كار كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، زير پوشش بيمه بيكاري نيز قرار دارند و كارفرمايان آنان ملزم به پرداخت حق بيمه مربوطه هستند. ضمنا صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري و نيز اتباع كشورهاي خارجي كه در ايران اشتغال به كار دارند، از شمول قانون بيكاري خارج مي باشند

– مشمولان قانون بيمه بيكاري – شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري – مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري – چگونگي محاسبه مقرري بيمه بيكاري
حمايت موثر از نيروي كار، يكي از ويژگي هاي جوامع توسعه يافته است.

نيروي كار به عنوان يكي از مهمترين سرمايه هاي جوامع، به سبب سهم و نقشي كه در فرآيند توسعه دارند، مي بايد در برابر حوادث و رويدادهايي كه منجر به قطع و كاهش درآمد آنان مي شود، مورد حمايت قرار گيرند و برقراري چنين حمايت هايي يكي از كاركردهاي اصلي نظام هاي بيمه و تامين اجتماعي است. يكي از انواع حوادثي كه نيروي كار را تهديد مي كند، از دست دادن غير ارادي كار است و برقراري بيمه بيكاري، راهكار مناسب و مطمئني براي تامين زندگي آنان در چنين شرايطي است

ايران سومين كشور خاورميانه است كه بيمه بيكاري را براي كارگران برقرار ساخته است .

مطابق قانون بيمه بيكاري، تمام افراد تحت پوشش قانون كار كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، زير پوشش بيمه بيكاري نيز قرار دارند و كارفرمايان آنان ملزم به پرداخت حق بيمه مربوطه هستند. ضمنا صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري و نيز اتباع كشورهاي خارجي كه در ايران اشتغال به كار دارند، از شمول قانون بيكاري خارج مي باشند

 

شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري

با توجه به آن چه گفته شد بيمه شدگان بيكار، در صورت احراز شرايط زير، استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را دارند:

  • مشمول قانون كار و تامين اجتماعي باشند.
  • تبعه كشورهاي خارجي نباشند.
  • مستمري بگير بازنشسته و يا از كار افتاده كلي نباشند.
  • بيمه شده قبل از بيكار شدن ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد.
  • بيمه شدگاني كه به علت بروز خوادث غير مترقبه مانندسيل، زلزله و آتش سوزي بيكار مي شوند ، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري، نياز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بيمه ندارند و حتي اگر در روز اول كار بر اثر اين حوادث بيكار شوند، مي توانند مقرري بيمه بيكاري دريافت كنند.
  • بيمه شدگان بايد در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه از سوي ادارات كار و امور اجتماعي و نهضت سواد آموزي برگزار مي شود، شركت كنند و هر دو ماه يك بار، گواهي لازم در اين زمينه را به شعب تامين اجتماعي ارائه كنند.

 

مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري

مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به بيمه شدگان واجد شرايط ، به سابقه پرداخت حق بيمه ازسوي آنان بستگي دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه براي بيمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه براي بيمه شدگان متاهل و متكفل بيشتر نيست. حداكثر مدت استفاده از مقرري بيمه بيكاري ، براي هر بيمه شده در طول دوران كاري وي به شرخ زير است:

تنها استثنا در مورد سقف مدت زمان پرداخت مقرري بيمه بيكاري، مربوط به افراد مسن مشمول قانون بيمه بيكاري است كه در زمان وقوع بيكاري ۵۵ سال سن و بيشتر و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند. اين افراد در صورت عدم اشتغال ، مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي از مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند.

 

ميزان مقرري بيمه بيكاري چگونه محاسبه مي شود؟

ميزان مقرري روزانه بيمه بيكاري، ۵۵ درصد متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بيمه شده است. به مقرري افراد متاهل و متكفل ، به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل (حداكثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده مي شود، اما در هر حال ميزان مقرري بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد تعيين شده براي هر سال كمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد يا حقوق بيمه شده بيشتر باشد.

متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده كه مبناي تعيين مقرري بيمه بيكاري است، از طريق تقسيم جمع كل دريافتي مبناي كسر حق بيمه ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بيكاري بر روزهاي كار بيمه شده در اين مدت ، محاسبه مي شود.

 

مقرري بيمه بيكاري بيمه شده قطع مي شود، وقتي :

۱- بيمه شده مجددا به اشتغال يابد .

۲- بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سوادآموزي

خودداري كند.

۳- بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري كند.

۴- بيمه شده بيكار ، مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي

كلي شود و يا فوت نمايد.

۵- بيمه شده با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار اوليه برگردد.

۶- مدت زمان استحقاقي بيمه شده براي دريافت مقرري بيمه بيكاري خاتمه يابد.

 

به خاطر داشته باشيد

– مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزو سوابق پرداخت حق بيمه محسوب

مي شود

مقرري بيمه بيكاري افراد واجد شرايط از روز اول بيكاري قابل پرداخت است.

دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري از كار افتادگي جزئي

نمي شود.

در صورت بيكاري زن و مرد بيمه شده ، هر دو از مقرري بيمه بيكاري برخوردار

مي شوند.

 

چند نكته مهم

۱- در صورتي كه پس از پرداخت بيمه بيكاري به بيمه شده اي ، مشخص شود كه بيكاري بيمه شده، ناشي از اراده شخصي وي بوده است ، بيمه شده بايد وجوه دريافتي به عنوان مقرري بيمه بيكاري را به سازمان تامين اجتماعي بازپرداخت نمايد.

همچنين بيمه شدگاني كه با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار قبلي خود باز مي گردند ، نيز مبالغ دريافتي را به تامين اجتماعي برگردانند.

۲- چنانچه بيمه شده بيكار، اشتغال مجدد خود را اعلام نكند و به رغم اشتغال همچنان به دريافت مقرري بيمه بيكاري ادامه دهد، بايد مقرري دريافتي از زمان اشتغال را به تامين اجتماعي برگرداند.

۳- بيكار شدگاني كه وفق مقررات قانون كار و حسب آراي صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در اين قانون ، به دليل قصور در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين نامه هاي انضباطي كارگاه توسط كارفرما اخراج گرديده اند مستحق دريافت مقرري بيمه بيكاري نخواهند بود.

۴- كارگران فصلي در صورتي كه صرفا در اثناي فصل اخراج گرديده و بيكاري آنها بلا اراده تشخيص داده شود، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهند بود.

۵- بيكاران داراي قرارداد كار با مدت معين در صورتي كه بر اساس راي مراجع حل اختلاف در اثناي مدت قرارداد اخراج گرديده باشند، مشمول استفاده از بيمه بيكاري خواهند بود.

 

تماس 09156024004