دعاوی فک رهن

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


دعاوی فک رهن

 

فک رهن

طبق قانون رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه و این می دهد.رهن دهنده را راهن وطرف دیگر را مرتهن می گویند.”ازطریق رهن مالک وامی دریافت می کند ومال خودرا گرو می گذارد وزمانی که بدهی خودرا بطور کامل تسویه کرد می تواند مال خود را پس بگیرد

 

اصطلاح فک رهن راشاید بسیاری ازافراد در جامعه زیاد شنیده باشند خصوصا زمانی که مالی درگرو بانک دارند اما شاید درباره ی جزئیات آن و قوانین مربوط به آن اطلاعی نداشته باشیم.دراین مطلب به اختصار درباره آن توضیح خواهیم داد. فک رهن به معنای خارج کردن ملکی ازحالت رهن است که در اختیار دیگری قرار دارد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

فک رهن به سه روش انجام می شود

۱-ابراء دین نسبت به اموال نزد شخص ثالث

۲-پرداخت دین شخص رهن دهنده

۳-انصراف از مال مرهونه نزد شخص ثالث

 

انواع دعاوی فک رهن:

۱-فک رهن مستقل

۲-الزام به تنظیم سند

درفک رهن مستقل شخص رهن دهنده باید درمدت زمان مشخص دین را خود را بپردازد درصورتی که نتواند دیون خودرا تسویه کند بین راهن ومرتهن دعوی حقوقی مطرح می شود ودادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهن همراه باخسارت قانونی به مرجع قضایی تسلیم می شود. اما درفک رهن به صورت الزام به تنظیم سند رسمی،افرادی که درکار ساخت وسازهستند باگرو گذاشتن ملک خود دربانک وام دریافت می کنندومتعهد به پرداخت دیون به بانک هستند وبعد ازفک رهن،سند ملک رابنام خریدار ملک تنظیم می کنند.لازم به ذکر است اگر کسی نسبت به دررهن بودن ملک خود شکایت داشته باشد باین عنوان که عقد رهن به شکل غیرقانونی تنظیم شده میتواند دادخواستی جهت ابطال سندرهنی ارائه کند ودیگر نیازی به درخواست فک رهن نیست.

فک رهن املاک درگرو بانک

برای فک رهن املاک درگرو بانک دوروش وجوددارد:

۱-تسویه حساب کامل با بانک

۲-سپرده گذاری دربانک

درحالت اول بانک مقداربدهی اصلی فرد رابدون سود وام محاسبه می نماید و فرد باپرداخت یک جای آن تسویه می کند وسند راازرهن بانک خارج می کند

 

برای فروش ملکی که دررهن بانک می باشد،مالک باید به یکی ازدفاتر اسنادرسمی مراجعه کند پس از گرفتن استعلام ازبانک دفترخانه به صورت کتبی موافقت بانک را ضمیمه پرونده کرده واجازه ی فروش یاانتقال سند مالکیت به مالک داده می شود.خرید وفروش ملک در رهن بدون رضایت بانک غیرقانونی ومصداق کلاهبرداری می باشد بااینکه ملک متعلق به مالک می باشد

اما به علت دررهن بودن سندملک نمی تواند آن رابفروشد که این امر درماده ی ۷۹۳قانون مدنی به آن اشاره شده است :

“رهن دهنده نمی تواند تصرفی برروی ملک برخلاف حقوق مرتهن انجام دهد به جز زمانی که از جانب مرتهن اجازه داشته باشد.”

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴