دیه دست در سال ۱۴۰۲

دیه دست در سال 1402

دیه دست در سال ۱۴۰۲

در قانون مجازات اسلامی، دست یکی از اعضای بدن است که در صورت وارد شدن آسیب‌های جسمی به آن، دیه به عنوان جبران خسارت تعیین شده است. دست، به عنوان یکی از اعضای اصلی و کلان بدن انسان، در معرض خطرات زیادی قرار دارد، بنابراین در مواقع درگیری‌ها و حوادث غیرعمدی، ممکن است دچار انواع آسیب‌ها و جراحات شود.

آسیب‌های وارد به دست می‌تواند شامل جراحات مختلفی نظیر بریدگی، شکستگی، خراش، سوختگی، دررفتگی و غیره باشد. هر یک از این آسیب‌ها نیازمند درمان و جبران است و در نتیجه، میزان دیه برای هر نوع آسیب ممکن است متفاوت باشد.

تعیین دیه بر اساس نوع و شدت آسیب، نظامی و قضائی انجام می‌شود تا عدالت به معترضان و مجنی‌ها ارائه شود و خسارت‌های وارده جبران گردد. این اقدام به تأمین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق افراد در جامعه انسانی پرداخته و با اصول و قوانین اسلامی سازگار است.

آسیب‌های وارد شده به دست در اثر یک حادثه عمدی یا غیرعمدی می‌تواند شامل قطع شدن، فلج شدن، شکستن، کبودی، تورم، دررفتگی، خراشیدگی، پارگی گوشت دست و ایجاد زخمی باشد که به استخوان دست می‌رسد. هر یک از این آسیب‌ها نیازمند درمان و جبران است و میزان دیه برای هر نوع آسیب ممکن است متفاوت باشد.

در قانون مجازات اسلامی، برای هر نوع آسیب به دست، دیه معادل تعیین شده است که باید به عنوان جبران خسارت به مجنی علیه پرداخت شود. این مقادیر دیه بر اساس نوع و شدت آسیب و جراحت تعیین می‌شوند و ممکن است برای هر نوع آسیب متفاوت باشند.

تعیین دقیق مقدار دیه برای هر آسیب و جراحت ممکن است در مقررات قانونی خاص هر کشور یا دینی مشخص شده باشد. این مقادیر بر اساس اصول و مبانی قوانین اسلامی و به منظور تأمین عدالت و جبران خسارت‌های جسمی تعیین می‌شوند.

دیه جراحات دست ۱۴۰۲

در قانون مجازات اسلامی، دیه برای آسیب‌های وارده به دست، از جمله دیه انگشت دست، تعیین شده است. این مقادیر بر اساس نوع آسیب و شدت آن تعیین می‌شوند. در زیر میزان دیه برای هر نوع آسیب به دست بر اساس تعریف جراحات وارده به دست از منظر ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۷۱۰ آن بیان شده است:

 1. حارصه: دیه برای جراحت حارصه (خراشیدگی پوست بدون خون‌ریزی) معادل یک صدم دیه کامل می‌باشد.
 2. دامیه: دیه برای جراحت دامیه (جراحت با خونریزی کم یا زیاد) معادل دو صدم دیه کامل است.
 3. متلاحمه: دیه برای جراحت متلاحمه (بریدگی عمیق گوشت به استخوان بدون رسیدن به پوست استخوان) معادل سه صدم دیه کامل است.
 4. سمحاق: دیه برای جراحت سمحاق (بریدگی عمیق گوشت به استخوان و رسیدن به پوست استخوان) معادل چهار صدم دیه کامل می‌باشد.
 5. موضحه: دیه برای جراحت موضحه (بریدگی عمیق گوشت به استخوان و کنار زدن آن) معادل پنج صدم دیه کامل است.
 6. هاشمه: دیه برای جراحت هاشمه (شکستن استخوان) معادل ده صدم دیه کامل می‌باشد.
 7. منقله: دیه برای جراحت منقله (بریدگی عمیق گوشت بدون جابجایی استخوان و درمان‌نشدن) معادل پانزده صدم دیه کامل است.

مقدار دیه دست در سال ۱۴۰۲ بر اساس میزان دیه کامل که ۹۰۰ میلیون تومان بود، محاسبه می‌شود. این مقادیر نسبت به دیه کامل تعیین شده‌اند و اگر آسیب به یک انگشت دست وارد شود، مقدار دیه معادل مقدار دیه دست است زیرا انگشت جزء دست محسوب می‌شود.

ممکن است ارزش‌گذاری مقدار دیه در سال‌های بعدی تغییر کند، بنابراین در صورت نیاز به اطلاعات به‌روز، باید به منابع قانونی مراجعه کنید.

دیه کبودی دست ۱۴۰۲

مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، اگر آسیبی به دست یا سایر اعضای بدن وارد شود که منجر به تغییر رنگ پوست گردد، مانند کبودی، دیه متناسب با این تغییرات تعیین می‌شود.

بر اساس این ماده:

 • تغییر رنگ پوست صورت، اعم از سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن، به ترتیب به نسبت یک و نیم هزارم، سه هزارم و شش هزارم دیه کامل محاسبه می‌شود.
  • بر این اساس، دیه کبودی صورت که سه هزارم دیه کامل است، معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
 • برای سایر اعضا، تغییر رنگ پوست نصف مقدار تعیین شده برای صورت می‌باشد.
  • بنابراین، دیه کبودی دست که نصف دیه کبودی صورت است، معادل ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

متشکرم که این اطلاعات را ارائه دادید و این اصطلاحات و قوانین مرتبط با دیه در دسترسی‌هایم بررسی شدند. لازم به ذکر است که اطلاعات قانونی به تاریخ مشخص (۱۴۰۲) ارائه شده و ممکن است در آینده تغییراتی داشته باشند.

دیه تورم دست ۱۴۰۲

ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مشخص می‌کند که اگر ضربه‌ای به دست (یا سایر اعضای بدن) وارد شود که منجر به تورم بدن، سر یا صورت گردد، متعهد به پرداخت ارش (تعویضی) بر اساس نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

در صورتی که آسیب وارد شده منجر به تورم و همچنین تغییر رنگ پوست شود، میزان دیه و ارش تغییر رنگ نیز به این اضافه خواهد شد.

مقدار ارش بر اساس نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ و با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی و وضعیت اسمی آسیب دیدگی تعیین می‌شود.

اگر دست به علت آسیب متورم شده و باید ارش تعیین شود، قاضی مبلغ ارش را با در نظر گرفتن موارد فوق و توجه به نظر پزشکی قانونی و مبلغ نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ محاسبه خواهد کرد.

دیه دررفتگی استخوان دست

بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که دررفتگی استخوان دست از مفصل، موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نشود، میزان دیه ارش، به مجنی علیه تعلق می‌گیرد و بر اساس نرخ ارش در سال ۱۴۰۲ محاسبه خواهد شد.

اگر دررفتگی استخوان دست سبب شل شدن و از کار افتادگی شود، دو سوم از دیه دست به مجنی علیه تعلق می‌گیرد. میزان دیه دست در صورت قطع شدن هر دست با انگشتان کامل، نصف مبلغ دیه کامل انسان است و دو سوم این مبلغ به مجنی علیه تعلق می‌گیرد.

بنابراین، با توجه به مبلغ نصف دیه کامل دست که ۴۵۰ میلیون تومان است، دیه دررفتگی استخوان دست که موجب شل شدن و از کار افتادگی شده، برابر با دو سوم این مبلغ، ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

 

دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان دست

بر اساس ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، مقدار دیه برای شکستن، خرد شدن و ترک برداشتن استخوان دست معین شده است.

دیه شکستن استخوان دست، یک پنجم دیه دست است که معادل ۹۰ میلیون تومان است. اگر این شکستگی بدون عیب درمان شود، دیه دست برای این مورد چهار پنجم این مبلغ، یعنی ۷۲ میلیون تومان خواهد بود.

دیه خرد شدن استخوان دست، یک سوم دیه دست است که معادل ۱۵۰ میلیون تومان است. اگر خرد شدگی استخوان دست بدون عیب درمان شود، دیه دست برای این مورد چهار پنجم این مبلغ، یعنی ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

دیه ترک برداشتن استخوان دست، چهار پنجم دیه شکستگی استخوان دست است که معادل ۷۲ میلیون تومان خواهد بود.

این اطلاعات، طبق مقررات قانونی در سال ۱۴۰۲ می‌باشد و مبالغ به تومان می‌باشند.

دیه فلج کردن دست و انگشتان دست

بر اساس ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی، مقدار دیه برای فلج کردن دست و انگشتان آن معین شده است.

دیه فلج کردن هر دست، دو سوم دیه دست است، که معادل ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. اگر فلج کردن دست بدون عیب درمان شود، دیه دست برای این مورد دو سوم این مبلغ، یعنی ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

دیه فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشت فلج شده است. قانون گذار، دیه انگشتان اصلی را یک دهم دیه کامل (۹۰ میلیون تومان) می‌داند. دو سوم یک دهم دیه کامل برابر با ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

این اطلاعات، طبق مقررات قانونی در سال ۱۴۰۲ می‌باشد و مبالغ به تومان می‌باشند.

دیه قطع کردن دست و انگشتان دست

بر اساس مواد ۶۳۵ و ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت قطع کردن دست یا انگشتان دست شخص دیگری، مقدار دیه معین شده است.

 • قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها، از مفصل مچ، به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است که معادل ۴۵۰ میلیون تومان می‌شود.
 • قطع تمام انگشتان یک دست، از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است که نیز ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
 • در صورت قطع کامل دست، دیه برای هر دست اصلی نیز نصف دیه کامل، یعنی ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

اگر فرد دارای دست زائد باشد، دیه دست زائد نیز که ارش است، بر اساس نرخ ارش ۱۴۰۲ به وی تعلق خواهد گرفت. این اطلاعات براساس مقررات قانونی سال ۱۴۰۲ می‌باشد و مبالغ به تومان می‌باشند.