دیه زبان در سال ۱۴۰۲

دیه زبان در سال 1402

دیه زبان در سال ۱۴۰۲

دیه

دیه در قانون اسلامی به عنوان جبران خسارات جسمی یا اعضای بدن تعریف شده است. مقدار دیه بر اساس نوع و شدت آسیب وارده به اعضای بدن و نیز تحت تأثیر عواملی از قبیل تأثیر بر قابلیت تکلم یا حس چشایی فرد تعیین می‌شود. این اصول در قوانین مرتبط با دیه در قانون اسلامی در نظر گرفته شده‌اند تا تعادل و عدالت در تعیین دیه حاکم باشد.

دیه جراحات زبان ۱۴۰۲

قانون اسلامی در مورد دیه جراحات زبان مقررات خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی، مقدار دیه برای انواع جراحات زبان در سال ۱۴۰۲ به صورت زیر تعیین شده است:

  1. حارصه (خراشیدگی بدون خونریزی): یک صدم دیه کامل، یعنی ۶ میلیون تومان.
  2. دامیه (جراحت که خونریزی وارد شود): دو صدم دیه کامل، یعنی ۱۲ میلیون تومان.
  3. متلاحمه (بریدگی و جراحت عمیق زبان): سه صدم دیه کامل، یعنی ۱۸ میلیون تومان.

این مقادیر بر اساس نرخ دیه کامل برای سال ۱۴۰۲ که ۹۰۰ میلیون تومان است، محاسبه شده‌اند.

 

دیه کبودی زبان ۱۴۰۲

قانون اسلامی در مورد دیه کبودی زبان نیز مقررات خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی، مقدار دیه برای تغییرات رنگ پوست اعضای صورت، اعم از سیاه شدن، کبودی و سرخ شدن، برای سال ۱۴۰۲ به صورت زیر تعیین شده است:

  1. زبان سیاه شدن: شش هزارم دیه کامل، یعنی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
  2. زبان کبود شدن: سه هزارم دیه کامل، یعنی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.
  3. زبان سرخ شدن: یک و نیم هزارم دیه کامل، یعنی ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان.

این مقادیر محاسبه شده‌اند بر اساس نرخ دیه کامل برای سال ۱۴۰۲ که ۹۰۰ میلیون تومان است. این تعیینات به منظور تعیین مقدار دیه در مواردی که تغییرات رنگ پوست اعضای صورت اتفاق می‌افتد، و جبران خسارات جسمی در جامعه اسلامی صورت گرفته است.

 

دیه تورم زبان ۱۴۰۲

بر اساس ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، تورم زبان یا هر صدمه‌ای که منجر به تورم بدن، سر یا صورت شود، موجب پرداخت ارش می‌شود. مقدار ارش در این موارد باید توسط قاضی با توجه به نظر کارشناس مربوطه و میزان صدمه وارد شده تعیین گردد.

در اینجا، تعیین دقیق مبلغ دیه برای تورم زبان در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون نمی‌تواند ارائه شود، زیرا این مقدار نیاز به ارزیابی تخصصی و حکم قاضی دارد که باید با توجه به متخصصین پزشکی و قوانین مربوطه انجام شود.

اگر نیاز به دانستن مبلغ دقیق دیه برای تورم زبان در سال ۱۴۰۲ دارید، پیشنهاد می‌شود که به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کنید تا بتواند با توجه به شرایط و جزئیات مورد، شما را راهنمایی کند.

 

دیه فلج کردن زبان ۱۴۰۲

بر اساس ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی، فلج کردن زبان معادل دو سوم دیه زبان معین می‌شود و از بین بردن زبان فلج معادل یک سوم دیه زبان معین محسوب می‌شود.

در سال ۱۴۰۲، دیه زبان معین تعیین نشده است و باید با توجه به دیه کامل انسان در آن سال که ۹۰۰ میلیون تومان بود، محاسبه کنیم. بنابراین، دیه فلج کردن زبان در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۰ میلیون تومان (دو سوم از ۹۰۰ میلیون تومان) و اگر فلج کردن زبان منجر به از بین بردن آن شود، معادل ۳۰۰ میلیون تومان (یک سوم از ۹۰۰ میلیون تومان) می‌باشد.

در صورتی که فلج زبان نسبی باشد و تنها قسمتی از آن کارایی خود را از دست بدهد، ارش تعیین می‌شود که نرخ آن باید توسط قاضی مشخص گردد.

دیه قطع کردن زبان سالم و فلج ۱۴۰۲

بر اساس ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی، اگر زبان سالم (گویا) قطع شود، مرتکب به پرداخت دیه کامل انسان محکوم می‌شود. نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان است.

در صورتی که زبان مجنی علیه فلج باشد و عمل مرتکب سبب از بین رفتن کامل زبان او شود، مرتکب به پرداخت دیه یک سوم دیه کامل محکوم می‌شود. مبلغ دیه یک سوم دیه کامل برابر با ۳۰۰ میلیون تومان (یک سوم از ۹۰۰ میلیون تومان) است.

در صورتی که زبان مجنی علیه فلج باشد و عمل مرتکب سبب از بین رفتن بخشی از زبان او شود، نرخ دیه به نسبت گویایی از بین رفته محاسبه می‌شود. بر اساس حکم ماده ۵۶۴، دیه زبان به تعداد حروفی که مجنی علیه از ادای آن‌ها عاجز شده است محاسبه می‌شود. در سال ۱۴۰۲، نرخ دیه برای هر حرف الفبا (۳۲ حرف فارسی) برابر با ۲۸ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان می‌باشد.

 

دیه از بین رفتن حس چشایی

در مواردی که از بین رفتن حس چشایی ناشی از قطع تمام زبان باشد، مرتکب باید تنها دیه قطع زبان را پرداخت کند که معادل دیه کامل است، و نرخ آن در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.

اما اگر از بین رفتن حس چشایی ناشی از قطع بخشی از زبان باشد و حس از بین رفته مربوط به همان بخش زبان باشد، مرتکب باید هر کدام از دیه زبان یا ارش دیه چشایی که بیشتر باشد را پرداخت کند.

در صورتی که حس از بین رفته مربوط به همان بخش زبان نباشد، مرتکب به پرداخت دیه آن بخش از زبان به علاوه نرخ ارش حس چشایی از بین رفته محکوم می‌شود. اگر مبلغ نهایی (دیه به علاوه ارش) از نرخ دیه کامل بیشتر شود، مرتکب تنها ملزم به پرداخت مبلغ دیه کامل خواهد بود.

همچنین، اگر از بین رفتن حس چشایی ناشی از صدمه وارد شده به عضو دیگری غیر از زبان باشد، دیه یا ارش آن جنایت به ارش چشایی افزوده می‌شود.

تماس 09156024004