دیه سال ١۴٠٠ 

 دیه سال ١۴٠٠ 


دیه سال ١۴٠٠

 

دیه سال ١۴٠٠

*** جدول نرخ دیه اعلام شده توسط قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰

* ۱- دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۲- دیه کامل در ماه حرام (محرم،ذی القعده،ذی الحجه،رجب)۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۳- یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰تومان
* ۴- یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰تومان
* ۵- یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰تومان
* ۶- یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰تومان
* ۷- یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰تومان
* ۸- یکصدم دیه کامل(یک درصد)۴۸۰۰۰۰۰تومان
* ۹- نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲۴۰۰۰۰۰تومان
* ۱۰- یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰تومان
* ۱۱- دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰تومان
* ۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰تومان
* ۱۳- چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰تومان
* ۱۴- پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان
* ۱۵- شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰تومان
* ۱۶- هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰تومان
* ۱۷- هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰تومان
* ۱۸- نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰تومان
* ۱۹- یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰تومان
* ۲۰- یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰تومان
* ۲۱- یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰تومان
* ۲۲- یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰تومان
* ۲۳- یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
* ۲۴- یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان
* ۲۵- یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰تومان
* ۲۶- یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰تومان
* ۲۷- یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰تومان
* ۲۸- یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰تومان
* ۲۹- دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
* ۳۰- دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان
* ۳۱- سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان
* ۳۲- سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰تومان
* ۳۳- چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
* ۳۴- چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰تومان
* ۳۵- پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
* ۳۶- پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰تومان
* ۳۷- شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان
* ۳۸- شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰تومان
* ۳۹- هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰تومان
* ۴۰- هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰تومان
* ۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
* ۴۲- هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰تومان
* ۴۳- نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰تومان
* ۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰تومان
* ۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
* ۴۶- نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۴۷- ثلث دیه کامل(یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۴۹- خمس(یک پنجم ) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰تومان
* ۵۰- چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰تومان
* ۵۱- چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
* ۵۲- یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان
* ۵۳- یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
* ۵۴- حارصه( یک شتر)۴۸۰۰۰۰۰تومان
* ۵۵- دامیه (دوشتر)۹۶۰۰۰۰۰تومان
* ۵۶- متلاحمه(سه شتر)۱۴۴۰۰۰۰۰تومان
* ۵۷- سمحاق(چهار شتر)۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
* ۵۸- موضعه(پنج شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان
* ۵۹- هاشمه(ده شتر )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
* ۶۰- منقله (پانزده شتر)۷۲۰۰۰۰۰۰تومان
* ۶۱- ماءمومه (سی وسه شتر)۱۵۸۴۰۰۰۰۰تومان
* ۶۲- جائفه(ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۶۳- دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان
* ۶۴- سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰تومان
* ۶۵- کبود شدن صورت (سه دینار)۱۴۴۰۰۰۰تومان
* ۶۶- سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰تومان
* ۶۷- سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۲۰۰۰۰تومان
* ۶۸- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۹۶۰۰۰۰۰تومان
* ۶۹- دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۱۹۲۰۰۰۰۰تومان
* ۷۰- دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان
* ۷۱- دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
* ۷۲- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۷۳- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۷۴- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
* ۷۵- دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸۸۰۰۰۰۰تومان