دیه و راه های اثبات آن

وکیل خوب ضرب و شتم در مشهد

دیه و راه های اثبات آن

دیه یکی از انواع مجازات ها و نوعی جبران خسارت است که در قانون مشخص شده است .دیه در مواردی تعیین می گردد که جنایت غیر عمدی ایجاد شده است یا به هر جهتی امکان قصاص وجود نداشته باشد .

* طبق قانون دیه در دو نوع مقدر و غیرمقدر مشخص شده است .
به موجب ماده ی ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ” دیه ی مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس،عضویا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هرجهتی امکان قصاص ندارد مقرر شده است .” اما دیه ی غیرمقدر ارش می باشد که در شرع تعیین نشده و دادگاه با در نظر گرفتن نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد .

* سوال: چگونه می توان جنایت وارده برای تعیین دیه را اثبات نمود ؟

پاسخ: بارزترین ادله ی اثبات دیه در قانون قسامه می باشد که با توجه به نوع جنایت میزان قسم متفاوت است .در صورتی که قتل عمدی باشد با قسم پنجاه مرد و در صورتی که قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد و در صورتی که ادله ی دیگر نباشد دیه اثبات می گردد .

اما در جنایت بر اعضا و منافع چه عمدی و چه غیرعمدی میزان قسم متغیراست :

الف)شش قسم برای دیه ی کامل      ب) پنج قسم برای پنج ششم دیه ی کامل      پ) چهار قسم برای دو سوم دیه ی کامل     ت) سه قسم برای یک دوم دیه ی کامل      ث) دو قسم برای یک دوم دیه ی کامل  ج)یک قسم برای یک ششم دیه ی کامل یا کمتر از آن

لازم به توضیح است که با این تعداد قسم حق قصاص ثابت نمی گردد .

 

وکیل کیفری در مشهد