دیه پارگی لب سال ۱۴۰۲

دیه پارگی لب سال ۱۴۰۲

دیه پارگی لب سال ۱۴۰۲

دیه پارگی هر دو لب ۱۴۰۲

یه در حقوق اسلامی به معنای کمپانساسیون یا جبران خسارت به مجروح یا خانواده‌اش است. در اینجا، متن به جزئیات دیه پارگی هر دو لب می‌پردازد.

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

“شکافتن هر دو لب، به نحوی که باعث نمایان شدن دندان‌ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد.”

در اینجا “دیه کامل” به معنای مقدار کامل دیه است. بر اساس توضیحات متن، دیه پارگی لب به دو شرایط بستگی دارد:

  1. اگر هر دو لب پاره شوند به نحوی که دندان‌ها نمایان شوند، دیه برابر با یک سوم دیه کامل خواهد بود. مقدار این دیه بر اساس نرخ دیه کامل تعیین می‌شود که ۳۰۰ میلیون تومان ذکر شده است.
  2. اگر هر دو لب پاره شوند ولی بعد از مدتی بهبود پیدا کنند و بدون هیچ گونه عیب یا نقصی باقی بمانند، دیه برابر با یک پنجم دیه کامل خواهد بود. مقدار این دیه نیز بر اساس نرخ دیه کامل اعلام شده که ۱۸۰ میلیون تومان است.

اگر آسیب به لب، دامیه، حارصه یا متلاحمه نیز وارد شود، این آسیب در حکم شکافتن لبها لحاظ می‌شود و قواعد و کسرهای دیه جراحات و دیه پارگی لب بر اساس این آسیب‌ها محاسبه می‌شود.

 

دیه پارگی یکی از دو لب ۱۴۰۲

بر اساس ماده ۶۱۰ این قانون، در صورتی که یک لب پاره شود، مقدار دیه بر حسب نسبت به دیه کامل تعیین می‌شود.

ماده ۶۱۰ می‌رود: “شکافتن یک لب، موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.”

بنابراین:

  1. دیه پارگی یک لب: اگر یک لب پاره شود به نحوی که دندان‌ها نمایان شود، مقدار دیه برابر با یک ششم دیه کامل خواهد بود. بر اساس نرخ دیه کامل که ذکر شده، این مقدار معادل ۱۵۰ میلیون تومان است.
  2. دیه پارگی یک لب، در صورت بهبودی بدون عیب: اگر یک لب پاره شود اما بعد از مدتی بهبود پیدا کند و بدون هیچ گونه عیب یا نقصی باقی بماند، مقدار دیه برابر با یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر اساس نرخ دیه کامل، این مقدار معادل ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.

 

دیه جراحت دامیه لب

دامیه در قانون مجازات اسلامی به عنوان جراحتی تعریف شده است که کمی وارد گوشت می‌شود و منجر به جریان خون می‌گردد. میزان دیه برای جراحت دامیه در این قانون دو صدم دیه کامل انسان تعیین شده است.

بنابراین، بر اساس توضیحات ارائه شده:

  • تعریف دامیه: دامیه به جراحتی اطلاق می‌شود که به گوشت نفوذ کرده و باعث جریان خون می‌شود.
  • میزان دیه برای جراحت دامیه لب: مقدار دیه برای جراحت دامیه لب، دو صدم دیه کامل انسان است. بر اساس نرخ دیه کامل که ذکر شده، میزان این دیه برابر با ۱۸ میلیون تومان خواهد بود.

به این توضیحات افزوده شده که دیه به معنای کمپانسیون یا جبران خسارت به مجروح یا خانواده‌اش است. این متن به وضوح نشان می‌دهد که چگونه دامیه لب در مفهوم قانونی تعریف شده و چقدر دیه معادل آن تعیین شده است.

 

دیه بخیه پارگی لب از داخل

تعریف دیه بخیه لب: دیه بخیه لب در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده و قاضی باید مقدار دیه را با توجه به نوع جراحت وارده بر لب تعیین کند. بر اساس ماده ۷۰۹ این قانون، جراحات سر و صورت و جراحاتی که ممکن است برای لب رخ دهند، شامل حارصه و دامیه می‌شوند. نوع جراحت توسط پزشکی قانونی مشخص خواهد شد.

مقدار دیه بخیه لب:

  1. دیه بخیه لب در صورت حارصه: اگر جراحت به عنوان حارصه تشخیص داده شود (یعنی خراشی که خونریزی به دنبال ندارد)، دیه برابر با یک صدم دیه کامل خواهد بود که مبلغ آن ۹ میلیون تومان است.
  2. دیه بخیه لب در صورت دامیه: اگر جراحت به عنوان دامیه تشخیص داده شود (یعنی جراحتی که وارد گوشت می‌شود و خونریزی به همراه دارد)، دیه برابر با دو صدم دیه کامل خواهد بود که مقدار آن ۱۸ میلیون تومان است.

این توضیحات نشان می‌دهند که مقدار دیه بر اساس نوع جراحت و تعیین شده توسط پزشکی قانونی تغییر می‌کند، و در اینجا برای حارصه و دامیه، مقادیر خاصی برای دیه بخیه لب تعیین شده‌اند.