دیه پارگی پرده گوش ۱۴۰۲

دیه پارگی پرده گوش 1402

دیه پارگی پرده گوش ۱۴۰۲

در بسیاری از جوامع، ایجاد صدمه به یک فرد می‌تواند موجب تعقیب قانونی شود، و اگر ثابت شود که این صدمه ناشی از تردید عمدی یا اهمال بی‌موجب اشخاص دیگر است، ممکن است جرمی شناخته شود.

مفهوم دیه که در برخی از جوامع و سیستم‌های حقوقی وجود دارد، به عنوان یک جبران مالی برای خسارات وارده به فرد یا خانواده‌اش به دلیل اقدامات دیگران تعریف می‌شود. این مبلغ معمولاً توسط مرتکب جرم یا افراد مسئول پرداخت می‌شود.

به هر حال، جزئیات دقیق و مفصل در مورد اینکه چگونه این مسائل در هر کشور یا حقوق محلی خاصی قابل اجرا هستند، ممکن است متفاوت باشد. اطلاعات حقوقی دقیقتر و خاصتر معمولاً نیاز به مطالعه قوانین محلی و مشاوره با وکیل دارد.

 

دیه پارگی پرده گوش

قانون گذار برای هر نوع صدمه عمدی یا غیر عمدی که به پرده گوش وارد می‌شود، دیه را تعیین کرده است. این آسیب‌ها ممکن است شامل دست دادن شنوایی یا پارگی پرده گوش باشند. برای پاسخ به سوال در مورد مقدار دیه پره شدن پرده گوش در سال ۱۴۰۲، باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.

ماده ۶۰۵ این قانون در مورد دیه پارگی پرده گوش تعییناتی دارد. این ماده بیان می‌کند: “پاره کردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن، حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.”

طبق این ماده، پارگی پرده گوش منجر به تعلق دیه ارش به فرد آسیب‌دیده می‌شود. ارش یک دیه است که مقدار آن در قانون مشخص نشده و قاضی مقدار آن را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند. بنابراین، مقدار دیه برای پارگی پرده گوش در سال ۱۴۰۲، بسته به نظر قاضی و با توجه به نظر پزشکی قانونی، تعیین می‌شود.

 

در قسمت قبلی، میزان دیه برای پاره شدن پرده گوش در صورت از بین رفتن شنوایی در سال ۱۴۰۲ را بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی توضیح دادیم. در این قسمت، با تصحیح مقادیر مرتبط با دیه برای ناشنوایی یک گوش و ناشنوایی دو گوش، بازنویسی می‌شود.

بنا به ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی، از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل را به دنبال دارد، حتی اگر شنوایی دو گوش به اندازه برابر نباشد.

بنابراین، بر اساس مقررات ذکر شده:

  1. ناشنوایی یک گوش: نصف دیه کامل
    • مبلغ: ۴۵۰ میلیون تومان
  2. ناشنوایی دو گوش: دیه کامل
    • مبلغ: ۹۰۰ میلیون تومان

این مبالغ، بر اساس نرخ دیه و مفاد مقررات قانونی مرتبط، برای دیه پارگی پرده گوش در سال ۱۴۰۲ به ترتیب تعیین شده‌اند.

تماس 09156024004