ربا در ادیان های مختلف  و قانون

ویژگی ها و موارد استفاده سفته

ربا در ادیان های مختلف  و قانون

ربا در ادیان مختلف چگونه تعریف می شود؟ مهم ترین جنبه های ربا در ادیان مختلف چیست؟ ربا در ادیان مختلف چگونه پرداخت می شود؟ شرایط ربا در ادیان مختلف چیست؟ آیا ربا در ادیان مختلف گناه است؟ چرا در ادیان مختلف ربا به عنوان گناه معرفی شده است؟ نقش ربا در ادیان مختلف چیست؟ ربا در ادیان و قوانین مختلف چگونه تعریف می شود؟ ربا در ادیان مختلف در حقوق ایران چگونه رعایت می شود؟ ربا در ادیان مختلف ذکر شده است؟ آیا ربا در ادیان مختلف به جز اسلام وجود دارد؟ وظیفه ولی فقیه از تعاریف ربا در مذاهب مختلف چیست؟
ربا در ادیان مختلف مانند اسلام مورد توجه بوده است. در واقع بدعت گذاران در همه ادیان آسمانی به ویژه ادیان مهمی مانند مسیحیت شناخته می شوند. البته مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که رتبه ربا فقط در اسلام به کار رفته و در ادیان گذشته هیچ تعریفی برای این رتبه ارائه نشده است. این مشکل در بین برخی افراد این تصور را ایجاد کرده است که فقط در اسلام به ما نگاه می شود.
حال می خواهیم بدانیم که در ادیان مختلف چگونه تعریف می شود و تاثیری که بر حقوق ایران داشته است. در واقع رویکرد ما در این مقاله این است که می خواهیم نقش مفید ادیان در قانون را بررسی کنیم و به این سوال مهم پاسخ دهیم که آیا ادیان دیگری غیر از اسلام بر این نوع قوانین تأثیر گذاشته اند؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تاثیری خواهد داشت؟ در نهایت با کمک یک وکیل کیفری می خواهیم تاثیر اسلام را در قوانین مربوط به جرم بررسی کنیم. با ما بمان.

ربا در ادیان و تعاریف مختلف

ربا از جهات مختلف مورد بررسی ادیان قرار گرفته است. اما قبل از اینکه بخواهیم این سوال را به تفصیل بررسی کنیم، باید به یک موضوع بسیار مهم توجه کنیم. مشکلی که وجود دارد این است که همه ادیان به جز اسلام در درجه اول به عنوان ادیان فردی دیده می شوند. به عبارت دیگر، ادیان، به استثنای اسلام، عمدتاً به روابط بین افراد خارج از مفهوم جامعه و روابط بین مردم و خدا و مفاهیم مرتبط با آن می پردازند.
از یک سو می توان گفت که ادیان غیر از اسلام کمتر به مفاهیم اجتماعی پرداخته اند و اگر در مورد مفاهیم اجتماعی صحبت می کردند کلی و مبهم بودند. مثلاً در مورد وام، مذاهب مختلف از مضمون مطالبه بر بدهی استفاده می‌کنند و در یک جمله موضوع را نام می‌برند و با اعتقادات مذهبی در تضاد هستند. بنابراین در این نوع دین نمی توان انتظار داشت که ربا از سوی جامعه جرم شناخته شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود.
این مشکل باعث شده است که مردم حتی قبل از اسلام نیز به رباخواری بپردازند و آن را شغلی رایج بدانند. این پرسش به خوبی نشان می دهد که ادیان دیگر به طور کلی بر ربا تمرکز دارند و نه چندان بر آن. همانطور که گفته شد در بسیاری از این ادیان ربا با عنوانی عام به کار می رود و آن را عملی قبیح می نامند و نه بیشتر.

این موضوع بیانگر ضعف یا کاستی ادیان دیگر نیست. در مقابل، دلیل اصلی این است که هدف ادیان دیگر، به جز اسلام، تربیت روح یکدیگر و توجه به ارتباط انسان با خدا و خداشناسی است. اسلام اولین بار بود که دین را به جامعه معرفی کرد و از دین به عنوان عنصر و ابزاری برای ساختن جامعه یاد کرد. این مهم ترین نکته ای است که هر وکیل حقوقی یا کیفری از ربا در مذاهب مختلف می داند.

تماس 09156024004