سهم دولت از ارث چگونه محاسبه می شود؟

سهم دولت از ارث چگونه محاسبه می شود؟