شماره تلفن وکیل طلاق

لیست وکلای مشهد

لیست وکلای مشهد


شماره تلفن وکیل طلاق

 

شماره تلفن وکیل طلاق

 

انواع طلاق

* انواع طلاق در قانون مدنی :

در قانون مدنی ماده ی ۱۱۴۳ طلاق را به دو نوع بائن و رجعی تقسیم کرده است که در بائن در مدت عده برای مرد حق رجوع نیست اما در طلاق رجعی مرد می تواند در مدت عده به زن رجوع نماید .طلاق بائن خود انواعی دارد که در ماده ی ۱۱۴۵ قانون مدنی بیان شده است : طلاق قبل نزدیکی ، طلاق یائسه ،طلاق خلع و مبارات و سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی اعم از این که در نتیجه ی وصلت جدید باشد یا رجوع .

* قانون طلاق توافقی :

طلاق توافقی نوعی از طلاق بائن است که در آن زوجین به شکل دوستانه و بر اساس توافق از یکدیگر جدا می شوند .حال اگر کراهت برای جدایی تنها از سوی زوجه باشد طلاق توافقی خلع است و اگر کراهت دو طرفه باشد طلاق مبارات است .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* طلاق پزشکی قانونی :

در طلاق ممکن است زوجه ادعا نماید که نزدیکی به معنای خاص صورت نگرفته و باکره است صرف ادعای وی برای دادگاه کافی نیست به همین دلیل زوجه برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع می شود و پس از تایید پزشکی قانونی رای به طلاق داده می شود همچنین که در مورد عدم بارداری نیز زوجه برای آزمایش به پزشکی قانونی ارجاع می شود .بدین مفهوم رای طلاق بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد .

* طلاق غیر قانونی :

طلاق در صورتی ثبت می گردد که رای طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد بنابرای اگر زوجین بدون گرفتن گواهی یا رای مبادرت به ثبت طلاق نمایند این طلاق غیر قانونی است .ماده ی ۱۰ قانون حایت خانواده بیان می دارد : هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .”

* قانون طلاق در ایران :

در قانون حق طلاق از ان مرد می باشد و وی می تواند پس از پرداختن حقوق زوجه طلاق دهد اما زن برای گرفتن طلاق باید دلایل موجه ارائه دهد مانند اثبات مواردی که در سند ازدواج است یا عسر و حرج و یا داشتن وکالت در طلاق . لازم به توضیح است که در طلاق از جانب زوجه حقوق مالی وی از جمله مهریه به قوت خود باقی است .