شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد

شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد

شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد


شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد

نفقه و ماهیت حقوقی آن :

نفقه یکی از حقوق مالی زن است که در شرع و قانون به آن اشاره شده است . در ماده ی 1105 قانون مدنی بیان داشته است که ” در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .” متعاقب این امتیاز قانون گذار تکلیفی برعهده ی مرد قرار داده و وی را موظف به پرداخت نفقه و تامین زندگی زن کرده است و این امر در ماده ی 1106 قانون مدنی تعیین گردیده که ” در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است .” بنابراین زن هیچ وظیفه ای برای تامین مخارج زندگی مشترک ندارد .

نفقه ی مطلقه ی رجعیه با کیست ؟

ماده ی 1109 قانون مدنی بیان می دارد ” نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده با شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان حمل حق نفقه خواهد داشت .” بنابراین اگر طلاق رجعی باشد و علت آن عدم نشوز زن نباشد نفقه ی زن در زمان عده با شوهر خواهد بود .

نفقه ی زن باردار :

نفقه ی زن باردار تا زمان وضع حمل طبق قانون بر عهده ی شوهر است این امر در انتهای ماده ی 1109 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که ” مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . ”

شرایط نفقه در عقد موقت :

یکی از تفاوت های عقد دائم و منقطع در نفقه می باشد . در عقد دائم مرد موظف به پرداخت نفقه ی زن است اما در عقد موقت زن حق نفقه ندارد . ماده ی 1113 قانون مدنی بیان می دارد ” در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .”