شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد

شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد

شماره تلفن وکیل نفقه در مشهد

نفقه و ماهیت حقوقی آن :

نفقه یکی از حقوق مالی زن است که در شرع و قانون به آن اشاره شده است . در ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان داشته است که ” در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است .” متعاقب این امتیاز قانون گذار تکلیفی برعهده ی مرد قرار داده و وی را موظف به پرداخت نفقه و تامین زندگی زن کرده است و این امر در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی تعیین گردیده که ” در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است .” بنابراین زن هیچ وظیفه ای برای تامین مخارج زندگی مشترک ندارد .

نفقه ی مطلقه ی رجعیه با کیست ؟

ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی بیان می دارد ” نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده با شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان حمل حق نفقه خواهد داشت .” بنابراین اگر طلاق رجعی باشد و علت آن عدم نشوز زن نباشد نفقه ی زن در زمان عده با شوهر خواهد بود .

نفقه ی زن باردار :

نفقه ی زن باردار تا زمان وضع حمل طبق قانون بر عهده ی شوهر است این امر در انتهای ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که ” مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت . ”

شرایط نفقه در عقد موقت :

یکی از تفاوت های عقد دائم و منقطع در نفقه می باشد . در عقد دائم مرد موظف به پرداخت نفقه ی زن است اما در عقد موقت زن حق نفقه ندارد . ماده ی ۱۱۱۳ قانون مدنی بیان می دارد ” در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .”

تماس 09156024004