شماره وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

شماره وکیل مهریه در مشهد

 

شماره وکیل مهریه در مشهد

 

صداق یا مهریه

* تفویض مهر :

تفویض مهریه این معناست که اختیار تعیین مهر در عقد نکاح به یکی از زوجین یا شص ثالث واگذار گردد که اصطلاحا مفوضه المهر نامیده می شود .اشخاص ثالث داور هستند که می توانند میزان مهریه را به هر تعدادی تعیین نمایند اما اگر زوجه تعیین نماید نمی تواند طبق قانون بیشتر از مهر المثل مشخص کند .

* تفاوت صداق و مهریه :

در قران کریم از مهریه تعبیر به صداق شده است و می فرماید :” و آتوا النساء صدقاتهن نحله ” و مهر و کابین زنان را به صورت هدیه و رغبت بدهید .این صداق یا مهریه در واقع نشان دهنده ی علاقه و محبت مرد به زن می باشد .

* میزان مهریه ی دختر باکره :

به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید . طبق قانون شرط تعلق کامل مهریه به زوجه نزدیکی میان زوجین است به طوری که اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد و دختر باکره باشد نصف مهریه به وی تعلق می گیرد .

* مهرالمتعه در فقه :

عدم تعیین مهر در عقد نکاح موجب بطلان عقد نمی شود به همین دلیل می توان مهریه را پس از عقد تعیین نمود حال اگر مهریه تعیین نشده باشد و نزدیکی هم صورت نگرفته باشد و زوجین قصد جدایی داشته باشند به زوجه مهر المتعه تعلق می گیرد .

* مطالبه مهریه از پدر شوهر :

طبق قانون زوج موظف به پرداخت مهریه می باشد و زننمی تواند مهریه ی خود را از کسی غیر از شوهر مطالبه نماید مگر اینکه پدر شوهر در ضمن عقد نکاح تعهد برای پرداخت نموده باشد و در سند ازدواج قید گردد یا پدر شوهر فوت نماید و زوجه با توقیف اموال پدر زوج نسبت به سهم الارث زوج مهریه ی خود را مطالبه نماید .