شماره وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد

 

نفقه دختر

* نفقه تا چه سنی به دختر تعلق می گیرد ؟

پرداخت نفقه فرزند طبق قانون با پدر است و دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است می تواند از پدر نفقه دریافت نماید اما زمانی که ازدواج نماید پدر دیگر وظیفه ای برای پرداخت نفقه ندارد .

* نفقه ی گذشته ی فرزندان قابل مطالبه است ؟

از بین افراد واجب النفقه تنها زن می تواند نفقه ی معوقه ی خود را دریافت کند .طبق ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

* عواقب عدم پرداخت نفقه :

در صورتی که زوج یا پدر تمکن مالی برای پرداخت نفقه داشته باشد و پرداخت ننماید طبق ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده ” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه ی نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .”

* طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه :

یکی از مواردی که زن به استناد آن می تواند درخواست طلاق نماید عدم پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد . در صورتی که زوج شش ماه از پرداخت نفقه امتناع نماید زن می تواند درخواست طلاق نماید .مطابق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی ” در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید .”

* شرایط نفقه در عقد موقت :

طبق ماده ی ۱۱۱۳ قانون مدنی ” در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .”

تماس 09156024004