طلاق خلع و مبارات

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی در مشهد


طلاق خلع و مبارات

یکی از انواع طلاق که در قانون مدنی به آن اشاره شده است طلاق خلع ومبارات است

که در مواد ۱۱۴۶-۱۱۴۷قانون مدنی به آن اشاره شده است.طلاق وخلع ومبارات یکی از انواع طلاق توافقی می باشد.

طبق ماده ی۱۱۴۶:طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد

در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یابیشتر یاکمتر ازمهرباشد.

در ماده ی ۱۱۴۷قانون مدنی طلاق مبارات اینگونه تعریف شده است:طلاق مبارات آن است

که کراهت از طرفین باشد ولی در اینصورت عوض باید زائد برمیزان مهرنباشد.

 

در این نوع طلاق(مبارات)عوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر می دهد نباید زائد برمیزان مهرباشد

درصورتی که در طلاق خلع این عوض ممکن است بیشتر باشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

در طلاق خلع که از اقسام طلاق بائن می باشد زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد

از قید زوجیت رها می شود.بنابراین وجود تنفر وکراهت ودادن مال از سوی زوجه به زوج شروط لازم برای این طلاق است.

که اصطلاحا به مالی که زوجه می بخشد فداء یا فدیه می گویند که مقدار آن به توافق طرفین بستگی دارد

 

 

تفاوت طلاق خلع ومبارات با طلاق توافقی در امکان رجوع آنها می باشد.در طلاق توافقی امکان رجوع پس از طلاق وجود دارد

زیرا طلاق رجعی است درصورتی که در طلاق خلع ومبارات این امکان وجود ندارد زیرا از نوع بائن می باشد

ولی نقطه ی مشترک در هر۳نوع طلاق آن است که درخواست طلاق توسط زن ومرد صورت گرفته

وتشریفات قضایی وگواهی عدم امکان سازش مورد نیاز است.

 

بااینکه طلاق خلع ومبارات از نوع بائن است وحق رجوع برای زوج وجود ندارد اما در یک صورت این حق به زوج داده می شود

وآن حالتی است که زوجه مهریه بخشیده اش را مطالبه نماید در اینصورت طلاق از بائن به رجعی تغییر می کند

وحق دریافت ارث ونفقه برای زوجه ایجاد می گردد ولی درصورتی که زن مهریه بخشیده اش را مطالبه نکند طلاق از نوع بائن می باشد

در نتیجه امکان رجوع برای زوج وجود ندارد وزوجه حق دریافت نفقه را نداشته وازشوهرش ارثی نمی برد.

لازم به ذکر است در طلاق خلع ومبارات دادگاه صرفا براساس توافق طرفین در موارد مختلف اعم از مالی وغیر مالی رای صادر می کند

ونمی توان این توافقات رایک جانبه برهم زد.

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

رضا حسینی برج