طلاق صوری

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

طلاق صوری

اثبات طلاق صوری

ازدواج یا طلاق صوری نوعی تقلب و دور زدن قانون برای کسب منفعت یا امتیاز است .اما طلاق صوری باید با مواردی مانند استشهادیه یا شهادت شهود یا اسناد و ادله ی دیگر اثبات گردد و سند طلاق باطل گردد سپس این سند ابطال شده را به سازمان هایی که فرد از آنها کسب امتیاز می کند ارائه نماید تا وام ،مستمری یا معافیت وی لغو گردد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

* عواقب طلاق صوری :

در صورتی که طلاق صوری اثبات گردد ضمن ابطال سند طلاق فرد مکلف است هر آنچه به عنوان وام یا حقوق یا مستمری دریافت کرده است را مسترد نماید .ماده ی ۹۷ قانون تامین اجتماعی بیان می دارد ” هر کس به استناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در قانون به نفع خود استفاده نماید به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .”

* حکم شرعی طلاق صوری :

طلاق صوری اگر طبق قانون ثبت گردد مشکلی از نظر شرعی و قانونی ندارد و بیشتر جنبه ی وجدانی آن اهمیت دارد که فرد با این طلاق صوری از مزایایی که حق وی نیست برخوردار می گردد .اما مشکل بزرگتر زمانی است که زوجین ازدواج مجدد خود را ثبت نمی نمایند که عدم ثبت ازدواج یا طلاق مشکل جرم و برای آن مجازات تعیین شده است . طلاق صوری در صورتی که بدون حکم دادگاه ثبت گردد باطل است .

* صیغه ی موقت :

در قانون و شرع عقد نکاح بر دو نوع دائم و موقت است .در عقد دائم زمان عقد دائمی و همیشگی است و مدت ندارد اما در صیغه ی موقت برای عقد زمان مشخصی اعلام می گردد .

* طلاق صیغه ی موقت :

در عقد موقت یا صیغه چیزی به عنوان طلاق وجود دارد .طلاق فقط مخصوص عقد دائم است .در صیغه ی موقت برای جدایی یا باید مدت عقد به اتمام برسد یا بذل مدت از سوی زوج صورت گیرد .

تماس 09156024004