وکیل ضمانت در مشهد

شماره وکیل خوب در مشهد

بهترین وکیل ضمانت در مشهد

ضمان

عقد ضمان عبارت است از: عقدی تبعی، لازم، رضایی، عهدی، غیراذنی.

* تحلیل عقد ضمان در قانون تجارت توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

عقدی که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده می گیرد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

* ویژگی های ضمان

١- عقد لازم است.”وکیل مشهد”
٢- ضمان از عقود مسامحه ای می باشد. “وکیل در مشهد”
٣- عقدی رضایی و بدون تشریفات است. “وکیل پایه یک مشهد”
۴- عقد تبعی است. (وجود و بقای آن مبتنی بر وجود و بقای دین مضمون عنه) “وکیل پایه یک در مشهد
۵- عقد عهدی می باشد. (رکن اصلی آن تعهد ضامن به پرداخت دین می‌باشد) “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

وکیل حقوقی در مشهد

 

* انواع ضمان

١- نقل ذمه به ذمه
٢- ضم ذمه به ذمه

* نقل ذمه به ذمه

پس از انعقاد ضمان به طور صحیح، ذمه مضمون عنه(مدیون اصلی) بری و ذمه ضامن به جای او در برابر مضمون له ( طلبکار) مشغول می شود. “وکیل حقوقی در مشهد”

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

* ضم ذمه به ذمه

١- تضامنی > تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر به طوری که مضمون له می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از طلب و هرکدام از آنها که بخواهد مراجعه (ضمان عرضی) “بهترین وکیل در مشهد”

٢- وثیقه‌ای >
ذمه ضامن، وثیقه ی ذمه مضمون عنه می شود. به این ترتیب که مضمون له برای وصول طلب ابتدا باید به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع و اگر نتوانست طلب خود را وصول نماید به ضامن (مدیون تبعی) مراجعه. (زمان طولی) “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ”

چند ماده مهم

* ماده ۴۰۲ قانون تجارت 

در صورت توافق طرفین به ضمان از نوع ضم ذمه به‌ ذمه، اصل بر ضمان تضامنی می باشد. مگر اینکه به ضمان وثیقه‌ای تصریح شده باشد. “بهترین وکیل در مشهد

* طبق قانون اصل در ضمان

نقل ذمه به ذمه است با این حال امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد. “وکیل پایه یک در مشهد” وضعیت در حقوق تجارت نیز جاری است مستفاد از ماده ۴۰۳ قانون تجارت که تضامنی بودن ضمان را منوط به قرارداد خصوصی یا تصریح قانونی نموده است.” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

* بر خلاف قانون مدنی در قانون تجارت استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه اگر دین با وثیقه بوده، ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت. وکیل خوب در مشهد”

قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.” وکیل در مشهد” البته این ماده در صورت حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری تخصیص خورده است. “وکیل خوب در مشهد”

* همین که دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود ضامن نیز بری می شود. “بهترین وکیل در مشهد”

 

در ضمانت اگر:

١- اول ضامن پرداخت و مضمون عنه بعد از آن پرداخت> ضامن حق رجوع به مضمون له ندارد.
٢- اول مضمون عنه پرداخت و سپس ضامن پرداخت کند> ضامن حق رجوع به مدیون (مضمون عنه) ندارد باید به خاطر پرداخت ناروا به مضمون له رجوع و مسترد کند.

 

تفاوت

ضمان درک : ضمان قهری.
ضمان عهده : ضمان قراردادی، شخص به موجب قرارداد ضامن درک مبیع یا ثمن می شود.

چند نکته:

مال در عقد ضمان مال کلی است.
ضمان به غیر جنس دین صحیح است.
موضوع دین باید مشروع باشد.
سبب آن ایجاد شده باشد.

از اوصاف عقد ضمان، ارفاقی بودن است یعنی علم اجمالی بدان کافی است و اگر میزان دین مشخص نباشد عقد ضمان صحیح است.

قسمت های ضمان

ضمان دو قسم است

١- نقل ذمه
٢- ضم ذمه

* نقل ذمه:

به موجب آن مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌شود و تضمینات آن دین از بین می‌رود.

* ضم ذمه :

طولی و عرضی
طولی > ضمان وثیقه‌ای محسوب در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قرار می گیرد.
عرضی > تعهد ضامن و مضمون عنه و در عرض همدیگر، یعنی مسئولیت تضامنی.

 

در ضمان موجب ضم: اصل بر ضمان طولی است. اصل بر مسئولیت مشترک است. اصل بر عدم مسئولیت تضامنی مگر آنکه در قانون یا قرارداد صریح ذکر شده باشد

 

ضمان درک: همان ضمان عهده است، شامل موارد انحلال عقد، فسخ و اقاله نمی‌شود، فقط مختص به بطلان بیع است.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

مسئولیت تضامنی

به موجب ماده ۲۹۴ قانون تجارت مسئولیت صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان، مسئولیت تضامنی می باشد.

در حقوق ایران اصل بر نسبی بودن ضمانت است و مسئولیت تضامنی، تصریح می‌خواهد، چون مسئولیت تضامنی جنبه استثنایی دارد.

ضمان از دین

گذشته: قطعا صحیح است.
آینده :صحیح است.

 

ضمان از نفقه :

زوجه: گذشته و آینده صحیح است.

 اقارب :فقط حال و آینده صحیح است.

ویژگی های عقد ضمان

  • در عقد ضمان وثیقه ی اول به مدیون اصلی رجوع می‌شود و اگر پرداخت نکرد به ضامن مراجعه می گردد.
  •  از اوصاف عقد ضمان، تبعی بودن است یعنی باید دینی باشد تا ضامنی باشد و گرنه عقد ضمان باطل است.

 

نکته: تعهدات غیر مالی چون: حضانت، تمکین، سکونت با همسر، نمی‌توان ضمانت کرد چون قابل انتقال به ذمه ضامن نیستند.

نکته: ورشکسته می تواند ضامن شود منتها نمیتواند تا پایان کار ورشکستگی به تعهد خود عمل کند و مضمون له در زمره طلبکاران قرار نمی گیرد و فقط اگر از ورشکستگی ناگاه باشد حق فسخ ضمان دارد.

نکته: ضمانت از ضامن مطلق باشد سبب برائت ضامن می‌شود و در برابر مضمون له فقط آخرین ضامن مدیون است، ولی اگر شرط تضامن همه ضامنآن، مسئولیت تضامنی دارند.

نکته:در عاریه نقره مستعیر در هر حال ضامن است.

نکته: اگر شاکی و متهم توأمان به نظریه کارشناس صادر شده اعتراض نمایند وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانونا با شاکی پرونده است.

 

تماس 09156024004