عوامل موجهه جرم

وکیل پایه یک در مشهد

عوامل موجهه جرم

۱- امر آمر قانونی

این عوامل کیفیتی عینی و خارجی میباشند که با زایل کردن عنصر قانونی جرم باعث مباح شدن آن عمل می‌گردند.

علل موجهه جرم : علل عینی یا واقعی یا موضوعی.
مربوط به فعل مرتکب می شود نه شخص او.
شامل فاعل جرم، شریک جرم، معاون جرم نیز می شود و آنها را نیز معاف می‌کند.
و در نهایه منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* عوامل موجهه جرم عبارتند از:
١- امر آمر قانونی:
+ حکم قانون
+ اجازه قانون
+ اجرای قانون اهم
+ امر آمر قانونی
٢- دفاع مشروع
٣- ضرورت
۴- رضایت (درموارد خاص)

* در این مطلب حقوقی به تجزیه و تحلیل امر آمر قانونی توسط وکیل پایه یک دادگستری و وکیل کیفری در مشهد پرداخته می شود.

* امر آمر قانونی :
شرایط >>>
١- امر قانونی باشد
٢- آمر نیز باید قانونی باشد.
اگر یکی از دو شرط نباشد موجهه نیست.

موارد از قبیل :
امر آمر اختصاص به کارمندان و مامورین دولتی دارد، شامل دستور شوهر به زن یا پدر به فرزند یا کارگر به کارفرما نمی شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

نظر پذیرفته شده در ایران: نظریه رعایت ظواهر قانون و تفکیکی می باشد.

 

اگر امر غیر قانونی باشد >>>
آمر و مامور هر دو مسئول میشوند،
مامور معاف می‌گردد اگر :
١- امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی انجام داده باشد.
٢- تصور اینکه قانونی اجرا کرده باشد.” وکیل خوب در مشهد”

عمل غیر قانونی آمر و مامور:
مسئولیت کیفری مامور که اشتباه قابل قبولی انجام داده است منتفی می‌شود ولی مسئولیت مدنی یا همان دیه باقی می ماند. ولی برای آمر مسئولیت کیفری باقی می ماند. “وکیل کیفری در مشهد”

* مشروعیت امر آمر در صورتی می باشد که :
١- امر در شمار اموری که قانوناً در صلاحیت آمر است.
٢- مامور برحسب قانون موظف به اجرای دستور باشد.
٣- امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشند.
“بهترین وکیل در مشهد”

 

* ٢- حکم قانون >>>
افشای اسرار حرفه‌ای جرم می باشد مگر به موجب قانون.
پزشک مکلف در صورت مشاهده بیماری واگیردار یا آمیزشی گزارش کند.
ضابطین در جرایم مشهود.
مامورین با حکم مقام صلاحیتدار شخصی را بازداشت کنند.
“وکیل دادگستری در مشهد”

* ٣- اجازه قانون >>>
١- اقدامات والدین به منظور تأدیب. (منشأ اجازه عرف)
نامادری و ناپدری از شمول ماده خارج می باشند. “وکیل قدیم در مشهد”

اقدامات به شرطی جایز می باشد که به منظور تأدیب و حفاظت انجام شده باشد و در حد متعارف باشد.” وکیل خانواده در مشهد”
٢- اقدامات پزشکان به قصد درمان. “وکیل پزشکان در مشهد”
٣- جراحات ناشی از عملیات ورزشی. “وکیل ورزشکاران در مشهد”
رضایت مجنی علیه در اقدامات پزشکی و عملیات ورزشی همواره شرط اباحه عمل می باشند.

 

* ۴-اجرای قانون اهم >>>
تخریب در جهت اطفاء حریق.
نجات دیگری یا سلب آزادی به منظور نجات دیگری.
نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار.
” وکیل پایه یک در مشهد”

قانون اهم دو ملاک دارد:
١- نظر مقنن : حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، بازدارنده.
٢- ارزش مورد احترام : حفظ نفس، جان، مال، عقل، آزادی. “بهترین وکیل در مشهد”

* مشاوره با وکیل کیفری در مشهد و درجهت تعیین وقت مشاوره میتوانید با شماره تلفن موجود در سایت تماس بگیرید و از مشاوره با بهترین وکلای دادگستری شهر بهره مند شوید.

تماس 09156024004