فسخ نکاح

بهترین وکیل طلاق توافقی مشهد

فسخ نکاح و شرایط آن

 عقد نکاح ،عقدی لازم می باشد.به همین دلیل طرفین نمی توانند در آن برای خود حق فسخ قائل شوند.

اما قانون گذار درمواردی محدود ومنحصر به مواد قانونی این حق رابرای طرفین قائل شده است.

علت این حق فسخ برای زوجین به دلیل آن است که باداشتن مواردمذکور قانونی ضرری فاحش به طرف مقابل واردشده است.

 

(وکیل خوب طلاق درمشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

برای جلوگیری از این ضرر می توانند ازحق فسخ خود استفاده نمایند.

فسخ به این معناست که اگریکی از طرفین یکی ازموارد قانونی را داشته باشد

می تواند بصورت یکطرفه وبدون رضایت طرف مقابل ازدواج رافسخ کند.

(بهترین وکیل فسخ نکاح و طلاق درمشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

امامواردی که برای طرفین حق فسخ ایجاد می کند و در قانون مشخص شده است چیست؟

قانون گذار برخی عیوب در زنان ومردان راباعث حق فسخ برای طرف مقابل می داند

که این موارد درمواد ۱۱۲۲-۱۱۲۳ قانون مدنی مشخص شده است.

 

وکیل خانواده در مشهد

 

عیوبی که برای مرد حق فسخ ایجاد می کند عبارتند از:

۱-جذام ۲-برص(پیسی) ۳-افضاء(زمین گیری) ۴- نابینایی ازهر ۲ چشم ۵- قرن

لازم به ذکر است عیوب مذکور باید درزمان عقد وجود داشته باشد

و زوج نسبت به آن آگاهی نداشته باشد تابتواند ازاین حق خود استفاده نماید.

(وکیل خوب درامور خانوادگی درمشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

فسخ نکاح

عیوبی که در مرد برای زن حق فسخ نکاح ایجاد می کند عبارتنداز:

۱-عنن ۲-خضاء ۳-مقطوع بودن آلت تناسلی

قانون گذار این حق را برای زن قائل شده است که درصورتی که عنن پس ازعقد ایجاد شود نیز زن می تواند

ازحق فسخ خود استفاده کند.

 

(وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

پس از برشمردن عیوب مختص مردان وزنان،قانون گذار یک عیب مشترک برای هردوطرف درنظرگرفته است

که درصورتی که آن عیب را داشته باشند حق فسخ ایجاد می شود.آن عیب مشترک”جنون”می باشد.

بااین تفاوت که جنون زوج چه درزمان عقد وچه بعد ازآن برای زوجه ایجاد حق فسخ می نماید.

اما جنون زوجه زمانی برای مرد حق فسخ ایجاد می کند که جنون درزمان عقد وجود داشته باشد.

بنابراین اگرزن بعد از عقددچار جنون شود زوج حق فسخ نخواهد داشت.ذکر این نکته ضروری به نظرمی رسد

که به موجب شرط چهارم درعقدنامه درصورت حدوث جنون برزوج،درمواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد

زوجه ازجانب زوج دراجرای طلاق وکیل می باشد.

 

فسخ نکاح و مهریه

(وکیل خوب مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

به موجب ماده ی ۱۱۰۱قانون مدنی “هرگاه عقدنکاح قبل ازنزدیکی فسخ شود،

زن حق مهریه ندارد،مگر درصورتی که موجب فسخ عنن باشد که دراینصورت زن مستحق نصف مهر خواهدبود.”

بنابراین درصورتی که نکاح فسخ شود ونزدیکی صورت نگرفته باشد وعلل قانونی نیز نباشد

زن مستحق مهرنخواهد بود واگر آن را دریافت نموده باید مسترد کند.

اما اگر بعدازنزدیکی به یکی از علل قانونی عقد فسخ شود زن مستحق همه مهریه خواهدبود

فسخ نکاح قواعدی دارد ازجمله اینکه فسح نکاح وطلاق موجب انحلال عقدشده واز نظرعده نگه داشتن زن تفاوتی نمی کند…..

فسخ نکاح فوری است به این معنا طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع یافتن ازوجود علت فسخ نکاح را فسخ نکند اختیار اوازبین می رود.

 

(بهترین وکیل نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰)

 

به شرط آنکه علم به حق فسخ نکاح وفوریت آن نداشته باشد.

حق فسخ نکاح قابل اسقاط است وافراد می توانند از آن صرف نظر کنند

درانتها ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که فسخ نکاح برخلاف طلاق دارای تشریفات خاصی نمی باشد

اما ثبت آن همانند طلاق الزامی است وعدم ثبت تخلف محسوب می شود وزوج به جزای نقدی درجه ی ۵وحبس تعزیری درجه۷محکوم می شود.

 

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج
رضا حسینی برج
تماس 09156024004