مجازات حمل مواد مخدر براساس وزن

مجازات حمل مواد مخدر براساس وزن

مجازات حمل مواد مخدر براساس وزن

مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم

بطور کلی، حمل و نگهداری مواد مخدر در ایران با مجازات‌های سنگینی همراه است. مجازات‌ها بسته به میزان مواد مخدر حمل شده متغیر است. در این متن، مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم در سال ۱۴۰۰، به تفصیل توضیح داده شده است. اینجا توضیح حکم جرم حمل مواد مخدر به میزان یک کیلو یا بیشتر تریاک و مواد مخدر سنتی به میزان‌های مختلف آمده است:

“در موارد حمل مواد مخدر به میزان یک کیلو یا بیشتر تریاک و سایر مواد مخدر سنتی در مقادیر مختلف، مجازات‌ها بسیار سنگین‌تر از مواد مخدر کمترین میزان تا پنجاه گرم است. در این صورت، مجازات شامل جزای نقدی، شلاق، و مصادره اموال ناشی از جرم می‌شود.

جزای نقدی: تا میزان معینی که توسط قانون‌گذار مشخص می‌شود و به صورت مالی سنگین اعمال می‌شود.

شلاق: تا پنجاه ضربه شلاق که به صورت جسمی اجرا می‌شود.

مصادره اموال ناشی از جرم: اموالی که به عنوان نتیجه حمل و نگهداری مواد مخدر بیشتر از مجاز کشف می‌شوند، توسط دولت صادر می‌شوند و مصادره می‌شوند.

باید تاکید کرد که مجازات‌ها و تفاوت‌ها در مجازات‌های حمل مواد مخدر بسته به نوع مواد مخدر، میزان حمل، تاریخ و مقام قانونی ممکن است تغییر کند. بنابراین، همواره به متن قوانین و مقررات مربوطه به عنوان مرجع نهایی مراجعه شود.”

 

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم

در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در سال ۱۴۰۰، به تفصیل توضیح داده می‌شود:

بطور کلی، حمل و نگهداری مواد مخدر در ایران با مجازات‌های سنگینی همراه است. مجازات‌ها بسته به میزان مواد مخدر حمل شده متغیر است. در این پاراگراف، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در سال ۱۴۰۰، به تفصیل توضیح میدهیم. اینجا توضیح حکم جرم حمل مواد مخدر به میزان بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم آمده است:

در موارد حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، مجازات‌ها شامل جزای نقدی و شلاق می‌شود. قانون‌گذار برای مرتکبین این جرم، مجازات حبس را در نظر نگرفته است.

 • جزای نقدی: از ۵ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال، که به صورت مالی اعمال می‌شود.
 • شلاق: از ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق که به صورت جسمی اجرا می‌شود.

باید تاکید کرد که مجازات‌ها و تفاوت‌ها در مجازات‌های حمل مواد مخدر بسته به نوع مواد مخدر، میزان حمل، تاریخ و مقام قانونی ممکن است تغییر کند. بنابراین، همواره به متن قوانین و مقررات مربوطه به عنوان مرجع نهایی مراجعه شود.

 

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم

در ادامه بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم و حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک صحبت کنیم و مجازاتی که قانون‌گذار، برای حمل این مقدار از مواد مخدر، پیش‌بینی کرده است را بیان کنیم. شایان ذکر است، صرف حمل مواد مخدر، برای تحقق این جرم، کافی است و مصرف کننده بودن یا نبودن فرد، تأثیری در آن نخواهد داشت.

همانند سایر مقادیر، برای اطلاع از میزان مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، به مقدار بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم و برای اطلاع از حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک نیز باید به ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رجوع کرد؛ بر اساس این قانون، مجازات حمل مواد مخدر بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم به شرح زیر می‌باشد:

 • جزای نقدی: از ۱۵ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال
 • شلاق: از ۴۰ تا ۷۴ ضربه
 • حبس: از ۲ تا ۵ سال

بر خلاف مقادیر کمتر از ۵۰۰ گرم، مجازات حبس در مقادیر بیش از ۵۰۰ گرم و در حکم جرم حمل یک کیلو یا بیشتر تریاک وجود دارد و جزو مجازات‌های اصلی می‌باشد.

 

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم

در قسمت‌های قبلی، ما در خصوص مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، برای مقادیر ۱ تا ۵۰ گرم، بیش از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم و بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم توضیحاتی ارائه دادیم و به اهمیت مقدار مواد مخدر در تعیین مجازات اشاره کردیم. در این بخش، به بررسی مجازات حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در میزان بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم می‌پردازیم و مقدار مجازات این مورد را بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه خواهیم داد. بر اساس این قانون، مجازات حمل مواد مخدر بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم به شرح زیر است:

 • جریمه نقدی: شصت تا دویست میلیون ریال
 • شلاق: پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
 • حبس: پنج تا ده سال حبس
 • مصادره اموال ناشی از جرم به جای جریمه نقدی: در صورت تکرار جرم حمل مواد مخدر نظیر تریاک، به میزان بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، برای مرتبه دوم
 • اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم: در صورت تکرار جرم، برای بار سوم

این مجازات‌ها نشان‌دهنده سطح جدیت و سنگینی مقدار مواد مخدر حمل شده می‌باشند و نشان می‌دهند که قانون‌گذاران به سختی‌های جرم حمل مواد مخدر به مقادیر بزرگتر توجه ویژه‌ای داده‌اند.

 

 

مجازات حمل مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم

در قسمت‌های قبلی، مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، در بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم را توضیح دادیم و به مجازات‌های ارتکاب این جرم در مرتبه دوم و سوم اشاره کردیم. در این بخش، به بررسی مجازات حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در میزان بیش از بیست کیلوگرم تا صد کیلوگرم می‌پردازیم.

بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرم حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در مقادیر بیش از بیست کیلوگرم تا صد کیلوگرم به شرح زیر می‌باشد:

 • جریمه نقدی: شصت تا دویست میلیون ریال که البته، به ازای هر کیلوگرم اضافه، دو میلیون ریال به مجازات جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
 • شلاق: پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
 • حبس: پنج تا ده سال حبس
 • مصادره اموال ناشی از جرم و اعدام: مجازات تکرار جرم حمل مواد مخدر، در این مقدار است.

البته، شایان ذکر است که در مصادره اموال، هزینه متعارف زندگی خانواده محکوم مصادره نخواهد شد. این مجازات‌ها نشان‌دهنده شدت و سختی جرم حمل مواد مخدر به مقدارهای بزرگتر است و قانون‌گذاران به تدابیر سختگیرانه‌تری برای مبارزه با این جرم‌ها پرداخته‌اند.

تماس 09156024004