مزاحمت ملکی


مزاحمت ملکی:

همانطور که ازعنوان مبحث پیداست مزاحمت ملکی زمانی پیش می‌آید که کسی برای فردی در ملک او مزاحمت ایجاد کند یا می
توان اینطور گفت که فردی که در ملکی ساکن است از طرف شخص دیگر مورد مزاحمت قرار گرفته باشد. پس باید به این نکته
توجه کرد که در مزاحمت ملکی حتماً نباید فرد مالک ملک باشد بلکه می‌تواند مستاجر هم باشد پس ممکن است فردی ملکی را اجاره
کرده باشد و فرد دیگر مزاحم آن شده باشد در اینجا مستاجر می‌تواند علیه آن فرد اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.
نکته قابل توجه این است که در این مورد حتماً نباید فرد مزاحم ملک را از تصرف فرد خارج کرده باشد بلکه همین که مزاحم فرد
شده باشد و باعث شده باشد که آن فرد نتواند به طور مطلوب از آن ملک خود استفاده کند کافیست و مزاحمت ملکی مورد بحث ما
صدق می‌کند. پس در اینجا مزاحم بدون اینکه ملک را به طور کلی از ید مالک خارج کند باعث ایجاد مزاحمت‌هایی برای مالک
می شود.
به عنوان مثال اگر شخصی در مقابل ملک شخص دیگر ایجاد مزاحمت به هر نحوی بکند و با تذکرات مالک دست از مزاحمت خود
برندارد و به مزاحمت خود ادامه دهد به عنوان مثال وسایلی را در جلوی ملک مالک قرار دهد و موارد از این قبیل و با تذکرات
متعدد مالک باز هم به کار خود ادامه داده و آن را تکرار کند در اینجا مالک می‌تواند اقدام حقوقی خود مبنی بر دعوای مزاحمت
ملکی را مطرح کند.
خواهان باید چه چیزی را مبنی بر مزاحمت فرد اثبات کند؟
اولین قدم و اولین مورد برای اثبات این است که خواهان اول باید سابقه تصرف خود یا همان سبق تصرف خود در ملک را ثابت کند
یعنی خواهان باید این را ثابت کند که قبل از مزاحمت فرد مورد نظر در ملک ساکن بوده است.
مورد بعدی که خواهان باید آن را ثابت کند این است که خوانده مزاحم او شده است یعنی باید مزاحمت را ثابت کند، به طوری که آن
مزاحمت غیرقانونی و بدون رضایت او بوده است.
و همچنین باید مزاحمتی را که بدون رضایت مالک ایجاد شده را ثابت کنم یعنی این مزاحمت نیز بدون رضایت مالک ملک ایجاد شده
است.

مزاحمت ملکی چه مجازاتی را در پی دارد؟

مزاحمت ملکی اگر از روی عمد و قصد مرتکب و به طور اینکه مرتکب سوء نیت داشته باشد مجازات حبس را در پی دارد طبق
قانون مجازات اسلامی.
نکته: باید به این نکته توجه کرد که این جرم از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد یعنی نیاز به شکایت شاکی داشته و همچنین با
گذشت شاکی مجازات قابل توقف می باشد .
مواد مرتبط:

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را
می‌نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در
دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس
اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی
شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و
دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا
شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص
یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان
حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام
به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس

محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق
نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن
عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد
شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.