مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد


مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

 

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

 

نامزدی

برای شروع زندگی مشترک مقدماتی لازم است تا طرفین یکدیگر را بشناسند سپس زندگی مشترک خود را آغازنمایند.این مقدمات شامل خواستگاری ونامزدی می باشد که مقدمه ی نکاح است در اصطلاح فقهی ،خواستگاری خطبه ،خواستگاررا مخاطب و زنی که ازاو خواستگاری می شود مخطوبه نامیده می شود. نامزدی به معنای زدن نام است وپس از از آن نام زن ومرد برروی یکدیگر قرار می گیرد.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد 09153104004

این مرحله فاصله ی میان خواستگاری تاآغاز زندگی مشترک زوجین خواهدبود که ازنظر حقوقی قبل ازانعقاد عقدنکاح می باشد وزن ومرد صرفا درحال آشنایی با یکدگیر هستند به همین دلیل آثار عقدنکاح مانند زوجیت،محرمیت،لزوم تمکین ونفقه میان آنان اعمال نخواهد شد.

 

ماده ی 1305:

“وعده ی ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمیکند اگر چه تمام یاقسمتی ازمهریه

که بین طرفین برای موقع ازدواج مقور گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن ومرد مادام که عقد نکاح

جدی نشده می تواند ازوصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه اورا مجبور به ازدواج کند…….”

 

بهترین وکیل امور خانوادگی در مشهد 09153104004

 

امادرعرف نامزدی به مرحله ی بعد از جاری شدن صیغه عقد اطلاق می شود که هنوز زوجین دریک منزل مشترک سکونت ندارند.

 

وکیل خانواده در مشهد

 

به موجب قانون نامزدی رایک عقد جایز می داند وهریک ازدوطرف می تواند آن را فسخ کنند. علت این ماده قانونی آن است که قانون گذار اجازه داده قبل ازشروع زندگی مشترک طرفین تااخرین لحظه فرصت فکر کردن داشته باشند تااگر به هردلیلی ازتصمیم خود منصرف شدند این اتفاق دردوران نامزدی وقبل ازجاری شدن صیغه ی ازدواج باشد.

 

وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

 

ازنظر یک وکیل خوب درمشهد گرچه قانون گذار این فرصت را به طرفین داده است اما اگریکی از نامزدها بدون هیچ دلیلی وبه صورت غیرموجه نامزدی را بهم زند واز این حق خود سوءاستفاده کند مسئول جبران خسارت خواهدبود. خسارتی که دردوران نامزدی به طرف دیگر وارد می شود از آن تعبیر به “خسارت معنوی”می کنند.خسارتی که درجهت ضرر زدن به حیثیت وآبروی طرف مقابل ولطمه ای است که به احساسات وی وارد کرده است باتوجه به اصل 171قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی که جبران خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است نامزد زیان دیده یاوکیل خانواده درمشهد بااثبات ادعای خود دردادگاه می تواند علاوه برمطالبه ی خسارات مادی،جبران خسارات معنوی رانیز بخواهد.

وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

اما دردوران شیرین نامزدی طرفین ممکن است به منظور نشان دادن علاقه ی خود هدایایی به یکدیگرداده باشند.

پرسش:درصورت به هم خوردن نامزدی تکلیف هدایا چه می شود؟

پاسخ:قانون گذار درموارد1308-1307قانون مدنی تکلیف این هدایا را مشخص کرده است:

” هریک ازنامزدها می تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور،هدایایی را که

به طرف دیگر یاابوین اوبرای وصلت منظور داده است مطالبه کند.

اگرعین هدایا موجودنباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود

که عادتا نگاه داشته می شوند مگراینکه هدایا بدون تقصیرتلف شده باشند”

“مفادماده ی قبل”ازحیثیت رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود”

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد 09153104004

ازنظربهترین وکیل خانواده درمشهد گاهی برخی هدایا بلافاصله مورد استفاده قرار می گیرند وبااستفاده تمام می شوند ماند خوراکی ،عطر،ادکلن که قیمت این نوع هدایا پس از به هم خوردن وصلت قابل مطالبه نیست. اما برخی هدایا پس از استفاده قابلیت نگهداری داردمثل ساعت وجواهرات که می تواند عین آنها را پس بگیرد ودرصورت نبود عین قیمت آنها را بگیرد. درصورتی که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشند نمی توان قیمت آنها راگرفت. لازم به ذکراست درصورتی که نامزدی دراثرفوت یکی ازطرفین به هم بخورد نمی توان قیمت هدایای منظور را دریافت نمود.

 

مشاوره با وکیل خانواده در مشهد

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره درخصوص اثبات نسب ودیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران 09153104004)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برجرضا حسینی برج