شرایط و قوانین مهریه

لیست وکلای مشهد

مشاوره با وکیل طلاق در مشهد

شرایط و قوانین مهریه

* طلاق و مهریه :

یکی از حقوق مالی زوجه که در هنگام طلاق دادگاه باید در مورد آن تعیین تکلیف نماید مهریه می باشد .درخواست طلاق حتی اگر از جانب زوجه باشد مهریه به قوت خود باقی است تنها در صورتی که عقد باطل بوده باشد یا فسخ گردد مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد .

* طلاق و مهریه عندالمطالبه :

در صورتی که مهریه ی زوجه عندالمطالبه باشد در زمان طلاق یا هر زمان دیگری که زوجه مطالبه نماید مرد موظف به پرداخت آن می باشد و دادگاه باید در رای طلاق نحوه پرداخت مهریه را مشخص نماید .

* طلاق و مهریه عندالاستطاعه :

درصورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد بر خلاف عندالمطالبه زن زمانی می تواند مهریه را مطالبه نماید که بتواند تمکن و استطاعت مالی مرد را اثبات نماید . در زمان طلاق نیز اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن باید توان مالی مرد را اثبات نماید .

* شرایط ندادن مهریه :

مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و مرد موظف به پرداخت ان است تنها در مواردی که قانون مشخص کرده است به زن مهریه تعلق نمی گیرد .ماده ی ۱۰۹۸ قانون مدنی بیان می دارد ” در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده باشد و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد .” مچنین ماده ی ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان می دارد ” هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد .”

*** شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق :

مهریه دینی بر گردن مرد می باشد که موظف است آن را پرداخت نماید و در صورتی که طبق رای دادگاه مهریه را پرداخت ننماید زوجه می تواند پس از طلاق نیز مهریه ی خود را مطالبه نماید .البته در صورتی که مهریه خود را نبخشیده یا ابراء ننموده باشد .

تماس 09156024004