مشاوره با وکیل نفقه در مشهد

شماره وکیل نفقه در مشهد

مشاوره با وکیل نفقه در مشهد

 

مشاوره با وکیل نفقه در مشهد

 

دادگاه چگونه نفقه ی زن را تعیین می کند ؟

تعیین نفقه از جمله مسائل و مواردی است که دادگاه نمی تواند بدون ارجاع به کارشناس میزان آن را مشخص نماید . کارشناس با بررسی وضعیت زوجه و خانواده ی وی مانند شغل ، میزان تحصیلات ، محل سکونت و….. میزان نفقه را مشخص می نماید و برای دادگاه ارسال می نماید . لازم به توضیح است که هر یک از زوجین می توانند به مبلغ تعیین شده برای نفقه اعتراض نمایند تا موضوع در هیات سه نفره بررسی شود .

نفقه ی زن در عده ی وفات :

نفقه ی زن طبق قانون بر عهده ی شوهر می باشد اما در صورتی که زوج فوت نماید پرداخت نفقه به عهده ی اقارب زوجه مانند پدر است و در صورت عدم پرداخت از اموال آنان تادیه می گردد . ماده ی ۱۱۱۰ قانون مدنی بیان می دارد :” در ایام عده ی وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .

نفقه ی زن در دوران عده ی طلاق :

طبق قانون نفقه ی مطلقه ی رجعیه به عهده ی شوهر است مگر اینکه علت طلاق عدم تمکین زن باشد و اگر طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر اینکه زوجه باردار باشد که تا زمان وضع حمل نفقه به عهده ی شوهر است .ماده ی ۱۱۰۹ قانون مدنی ” نفقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده به عهده ی شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .”

نفقه ی زن در صورت خوف از شوهر :

طبق ماده ی ۱۱۱۵ قانون مدنی ” اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر است .”

تماس 09156024004