مشاوره با وکیل نفقه در مشهد

وکیل خوب نفقه در مشهد

مشاوره با وکیل نفقه در مشهد

 

مشاوره با وکیل نفقه در مشهد

 

نفقه چیست؟

* نفقه چیست و چه میزان است ؟

طبق ماده ی 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از: همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه،نان،اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض .

نفقه ارتباط مستقیم با تمکین زن دارد به طوری که در صورت عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نمیگیرد .
برای نفقه نمیتوان میزانی مشخص نمود بلکه در مورد هر زن متفاوت است .
میزان نفقه ی هر زن با توجه به شرایط خانوادگی تعیین می گردد و کارشناس در تعیین نفقه مواردی مانند شئونات خانوادگی ،زندگی و عرف منطقه ی زن را در نظر می گیرد .

* مصادیق نفقه :

در قانون نفقه را شامل همه ی نیازها ی متعارف و متناسب با وضعیت زن قرار داده و مواردی مانند خوراک و پوشاک ومسکن و هزینه های بهداشتی را بیان کرده است اما هر انچه به صورت عادت و احتیاج لازمه ی زندگی زن باشد را نیز شامل می شود و میتواند آن را از مرد درخواست نماید .

* نحوه ی محاسبه ی نفقه زن :

برای محاسبه ی نفقه نمیتوان ملاک و معیار مشخصی بیان کرد زیرا زندگی هر زن با دیگری متفاوت است و همین تفاوت میزان نفقه را مشخص می کند .دادگاه معمولا برای تعیین میزان نفقه آن را به کارشناس ارجاع می دهد و کارشناس نیز با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی زوجه میزان آن را مشخص می نماید .

* اسباب نفقه :

اصولا برای تعلق نفقه به اشخاص باید روابطی میان آنان وجود داشته باشد، به این روابط اسباب نفقه می گویند.
که شامل : زوجیت ،قرابت و ملکیت است .
زوجیت: علت پرداخت نفقه به زوجه است.
قرابت: علت پرداخت نفقه به فرزندان و والدین است.
ملکیت :پرداخت هزینه های زراعت و یا ساختمان از باب ملکیت است .

*** برای مشاوره با وکیل نفقه در مشهد می توانید با شماره تلفن درج شده در سایت تماس حاصل نمایید.