مشاوره با وکیل نفقه

وکیل نفقه کیفری در مشهد

مشاوره با وکیل نفقه

 

مشاوره با وکیل نفقه

زن ناشزه

تاثیر نشوز در نفقه :

طبق ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نماید مستحق نفقه نخواهد بود .” به استناد ماده ی مذکور زنی که در تمکین عام و خاص همسر خود نباشد ناشزه بوده و به وی نفقه تعلق نمی گیرد .بنابراین برای پرداخت نفقه باید عدم نشوز زن اثبات گردد .

خصوصیات زن ناشزه :

زوجین به مجرد عقد ازدواج حقوق و تکالیفی بر عهده دارند که این امر در ماده ی ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان گردیده است ” همین که نکاح به طور صحت واقع شد رواط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود .” زوجه تکلیف به تمکین در برابر زوج دارد و زوج در مقابل تمکین مکلف به پرداخت نفقه می باشد .اما در صورتی که زوجه از تمکین امتناع نماید ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود .

نفقه ی زن بر عهده ی کیست ؟

دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است تامین هزینه های وی بر عهده ی پدر است اما زمانی که ازدواج نمود نفقه و هزینه های وی بر عهده ی شوهر است .ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان می دارد ” در عقد دائم نفقه ی زن بر عهده ی شوهر است .”

نفقه ی زن در عقد موقت :

طبق ماده ی ۱۱۱۳ قانون مدنی ” در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا انکه عقد بر مبنای آن جاری شده باشد .” و این امر یکی از تفاوت های عقد دائم و موقت است که در عقد موقت نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر در مواردی که ذکر شده است .

نفقه شامل چه مواردی است ؟

ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی بیان می دارد ” نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه،نان،اثاث البیت منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض .”

تماس 09156024004