مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل نفقه کیفری در مشهد

وکیل نفقه کیفری در مشهد


مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

زن ناشزه

* صلاحیت رسیدگی به نفقه :

زمانی که زوجه درخواست نفقه ارائه می دهد کارشناس مبلغ نفقه را با توجه به زندگی و شئونات زوجه مشخص می نماید . در صورتی که مبلغ تعیین شده تا بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد و در صورتی که مبلغ مازاد بیست میلیون باشد دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است .

* رابطه دعوی تمکین و مطالبه نفقه :

تمکین و نفقه رابطه ی مستقیم دارند به طوری که اگر زوجه در تمکین زوج نباشد نفقه به وی تعلق نمیگیرد . این امر در ماده ی 1108 قانون مدنی بیان شده است که ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .” بنابراین اگر زن تمکین ننماید و مطالبه نفقه کند مرد می تواند دعوای عدم تمکین را به صورت دعوای تقابل مطرح نماید .

* نفقه فرع بر تمکین است :

طبق قانون نفقه ی زن در عقد دائم به عهده ی شوهر است . پرداخت نفقه به زن مشروط به تمکین وی از شوهر می باشد و در صورتی تمکین ننماید نفقه به وی تعلق نمیگیرد . به همین دلیل نفقه را فرع بر تمکین می دانند بدین مفهوم ابتدا باید تمکینی صورت بگیرد تا پرداخت نفقه را در پی داشته باشد .

* زن ناشزه کیست ؟

از جمله تکالیفی که قانون بر عهده ی زن قرار داده تمکین از شوهر می باشد . در صورتی که زن در مقابل شوهر تمکین عام و خاص را انجام ندهد و از انجام تکالیف قانونی امتناع نماید ناشزه گفته می شود و نفقه به وی تعلق نمی گیرد .