مهریه دختر دوشیزه

وکیل تعدیل مهریه در مشهد

مهریه دختر دوشیزه

* مهریه ی دختر و زن :

مهریه یا صداق مالی است که از جانب مرد به زن هدیه می شود که نشان دهنده ی علاقه ی مرد می باشد .طبق قانون به مجرد وقوع عقد زن مالک مهریه است و هر تصرفی در آن می تواند بنماید .اگر در زمان طلاق نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد و زوجه باکره یا اصطلاحا دختر باشد مهریه ی وی نصف خواهد شد اما اگر زوجه باکره نباشد تمام مهریه به وی تعلق می گیرد .

* مالکیت زن بر مهریه :

معمولا در زمان عقد نکاح میزان مهریه توسط زوجین تعیین می گردد .طبق قانون این مهریه باید مالیت داشته و قابل تملک باشد .مهریه به محض وقوع عقد در مالکیت زوجه می باشد و می تواند آن را مطالبه نماید .ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی بیان می دارد ” به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .”

* ضمانت اجرای مالکیت زن بر مهر :

نص صریح ماده ی ۱۰۸۲ زن را مالک بر مهریه میداند و در صورتی که عند المطالبه باشد می تواند هر زمان بخواهد آن را مطالبه نماید ضمانت اجرای این مالکیت بر مهر حق حبس زوجه است که تا زمانی که مهریه ی خود را نگرفته باشد می تواند از ایفای وظایف همسری امتناع نماید ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی این موضوع را بیان می نماید ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .”

* مهریه و حق حبس :

قانون برای استفاده ی زن از حق حبس دو شرط قرار داده است : مهریه حال باشد یعنی عندالمطالبه و از شوهر تمکین نکرده باشد . اما طبق ماده ی ۱۰۸۶ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده ی قبل (حق حبس) استفاده نماید معذلک حقی که برای مطالبه ی مهر دارد ساقط نخواهد شد .”

تماس 09156024004