مواد قانونی نفقه

وکیل خانواده در مشهد

مواد قانونی نفقه

 

برای مشاوره با وکیل نفقه در مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید ؛ لطفا تماس در حد ۱ دقیقه یا ۱ سوال باشد / سپاس

 

همچنین مطابق با نظريه شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷- ۳۱/۶/۹۲ اداره حقوقي قوه قضاييه:
«چنانچه زوجه‌اي طي دادخواستي، نفقه جاريه را مطالبه نمايد و حكم به پرداخت نفقه وي صادر گردد و حكم قطعيت يافته، متعاقباً به دنبال تقاضاي مشاراليه مبني بر صدور اجراييه و اجراي حكم، اجراييه صادر گردد و عليرغم ابلاغ اجراييه به زوج وفق مقررات، وي نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه مي‌تواند تقاضاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۷۷ را نمايد و نيز مي‌تواند خواستار اعمال ماده ۱۱۲۹ قانون مدني شود و يا اين كه چنانچه شرط سند نكاحيه مبني بر ترك انفاق از ناحيه زوج نسبت به زوجه به امضاي زوج رسيده باشد و زوج به زوجه در اين خصوص وكالت داده باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد، زوجه مي‌تواند در صورت تحقق شرط مذكور از دادگاه خانواده ذيصلاح تقاضاي طلاق نمايد. چنانچه زوج دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد در صورت صدور حكم اعسار وي، زوجه نمي‌تواند به علت عدم پرداخت يك جاي نفقه تقاضاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را نمايد.»

 

نفقه در لغت يعني انفاق و کمک کردن و از باب نيکوکاري است وقانون مدنی نفقه را چنین تعریف نموده است :وکیل نفقه
ماده۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء.
سایر مواد قانون مدنی در خصوص نفقه عبارتند از :
ماده۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .
ماده۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

ماده۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده۱۱۱۱- زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اينصورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده۱۱۱۲- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
فصل سوم قانون مدنی – در الزام به انفاق

ماده۱۱۹۵- احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده۱۱۹۶- در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده۱۱۹۷- كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده۱۱۹۸- كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده۱۱۹۹- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه مادر هم زنده و يا قدر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحصه متساوي تاديه كنند.

ماده۱۲۰۰- نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .
ماده۱۲۰۱- هر گاه يكنفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور بحصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا” تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا” بدهند.
ماده۱۲۰۲- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده۱۲۰۳- در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده۱۲۰۴- نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .

 

ماده۱۲۰۵- در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكفلين مخارج قرار دهد در صورتي كه اموال منفق در اختيار نباشد مادر يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند. ( اصلاحي منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۱۹۱۶ بتاريخ ۲/۱۱/۶۴ )
ماده۱۲۰۶- زوجه در هر حال ميتواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند.

مطابق با نظریه مشورتی شماره ۳۱۳/۷-۸/۴/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه «ترك انفاق جرم… و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي جزايي است نه خانواده، اما مطالبه نفقه طبق بند ۶ ماده واحده مصوب ۷۶ (كه صرفاً به نفقه زوجه و اقارب اشاره داشته) در صلاحيت دادگاه خانواده است.

وکیل خانواده در مشهد

 

تماس 09156024004