نحله و قوانین مربوط به آن

بهترین وکیل خانواده در مشهد

نحله چیست و چه زمانی به زوجه تعلق می گیرد؟

هنگامی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج نموده باشند، وظایفی برعهده ی هریک قرار می گیرد. اصل براین است که وظایفی که زن درمنزل به عهده دارد ازقبیل نظافت منزل،تهیه ی غذا و….تبرعی (رایگان) انجام نداده است. و در هنگام طلاق می تواند بابت کارهایی که درمنزل شوهر انجام داده است مبلغی را دریافت کند. که دریافت این مبلغ با توجه به شرایط می تواند عنوان “نحله” یا “اجرت المثل”داشته باشد. (بهترین وکیل طلاق درمشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

“نحله”در لغت به معنای بخشش و دراصلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه برطبق شرایطی تعیین می نماید که زوج باید به زوجه پرداخت کند.

 

(وکیل خوب دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

مستند قانونی “نحله”ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده و هم چنین بند “ب” تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است که بیان می دارد: “باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه درخانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند. (بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

لازم به ذکراست که نحله فرع براجرت المثل است وزمانی به زن تعلق می گیرد که اجرت المثل اثبات نشود.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

شرایط زوجه برای دریافت نحله:

                                                                       (بهترین وکیل نفقه درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

۱-طلاق به درخواست زوجه نباشد

۲-درطول زندگی مشترک وتاقبل ازاقدام به دادخواست طلاق ازجانب زوج،امکان مطالبه ی نحله وجودندارد.

۳-نحله واجرت المثل بایکدیگر قابل جمع نمی باشند.

۴-نحله برخلاف اجرت المثل نیاز به کارشناسی ندارد وقاضی مبلغ راباتوجه به سنوات زندگی مشترک وکارهای زوجه خصوصا تمکن و وسع مالی مرد تعیین می کند.بنابراین  درایام  زندگی مشترک قابل مطالبه نیست.

۵-درخواست مرد برای طلاق نباید بخاطر تخلف زن ازوظایف همسری یاسوءاخلاق ورفتاراوباشد. (وکیل خوب امورخانوادگی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا برعهده ی وی نبوده مانند نگهداری ازپدر ومادر زوج به دستور زوج وباقصد عدم تبرع انجام داده باشدوبرای دادگاه این امر اثبات شود.دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را جلب نظر کارشناس محاسبه وزوج راملزم به پرداخت آن می کند.درغیراینصورت یعنی درصورتی که زن نتواند اجرت المثل کارهای خود را به دست آورد یعنی نتواند اثبات کند کارهایی که انجام شده تبرعی نبوده(بار اثبات این امر به عهده ی زوجه می باشد)باتوجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهایی که زوجه درخانه ی شوهر انجام داده است.وسع مالی زوج دادگاه مبلغی از باب”نحله”برای زوجه تعیین می کند. (بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

لازم به ذکراست درصورتی که زوج توان مالی برای پرداخت نحله نداشته باشد ازآن معاف می گردد.درصورتی که این معافیت دراجرت المثل وجود ندارد وبرذمه ی زوج می باشد. (وکیل خوب طلاق درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

درانتها ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگرزوجین درامورمالی خود شرطی ضمن عقد یا عقدخارج لازم کرده باشند دادگاه آن را مورد حکم قرار می دهد درغیراینصورت وارد موضوع اجرت المثل ونجله می شود.به عبارتی دیگر توافق زوجین مقدم برامور قضایی،اجرت المثل ونحله بوده وجمع میان شرط انتقال نصف دارایی درزمان طلاق واجرت المثل ونحله خلاف قانون می باشد.(بهترین وکیل دعاوی خانوادگی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

تبرع:بذل مال یا منفعت بدون هیچ چشم داشتی به قصداحسان

نحله:بخشش

شرط ضمن عقد:شرطی ضمن عقد والزام والتزام به آن واجب است.

عقد خارج لازم:عقدی لازم که بیرون ازعقدحاضراست.

 

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

تماس 09156024004