نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند

خواهان: … … (نام و نام خانوادگی)

خوانده: … … (نام و نام خانوادگی)

وکیل: نام و نام خانوادگی – آدرس دقیق دفتر وکالت

تعیین خواسته و بهای آن: الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد مسکونی ویلایی به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قطعه دوم مستقر در بخش … حوزه ثبتی غرب با مساحت … متر مربع واقع در غرب اراک …) مقوم به … … ریال ارزش منطقه‌ای ملک … … ریال

درخواست خسارت (درخواست خسارت به دلیل تخلف از اجرای تعهد حضور در دفتر ثبت اسناد رسمی در تاریخ مقرر به مبلغ … … ریال با استناد به توضیحات مندرج در ذیل مبایعه‌نامه به شماره ………. به تاریخ …) به مبلغ … ریال

درخواست خسارت (درخواست خسارت تأخیر در اجرای تعهد به مبلغ … ریال به خاطر وجه التزام عدم تحویل به موقع مال مورد معامله مندرج در بند … مبایعه‌نامه به شماره ………. مورخ … و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ … ریال

درخواست خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

۱- وکالت‌نامه با شماره ……….. مورخ … میزان تمبر مالیاتی به مبلغ … ریال باطل شد

۲- مبایعه‌نامه با شماره ………… مورخ …

۳- گواهی عدم حضور با شماره …… مورخ …

۴- فرم ثبت قرارداد با شماره ………… مورخ …

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراماً به وکالت از خواهان آقای/خانم ………. مراتب ذیل را به عرض جنابعالی می‌رسانم:

۱- موکل … … به موجب مبایعه‌نامه به شماره …….. مورخ … با کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک واحد مسکونی ویلایی به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قطعه دوم مستقر در بخش … حوزه ثبتی غرب با مساحت … متر مربع واقع در غرب اراک … مقوم به … … ریال ارزش منطقه‌ای ملک … … ریال را از خوانده جناب آقای/سرکار خانم … … خریداری کرده است.

۲- به موجب بند … این مبایعه‌نامه هر یک از طرفین متعهد هستند برای تنظیم سند رسمی مورخ … در دفتر ثبت اسناد رسمی شماره …… حضور داشته باشند. اما متاسفانه خوانده محترم به علت گواهی عدم حضور شماره …… مورخ … در دفترخانه مزبور حضور پیدا نکرد و تا کنون هیچ اقدام مؤثری در زمینه تنظیم سند رسمی به نام موکل … … انجام نداده است.

۳- به موجب بند … از ماده … مبایعه‌نامه نام برده، بر فروشنده لازم گردید که در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند نام برده، به ازای هر روز تاخیر مبلغ … هزار ریال (معادل … هزار تومان) را به‌عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به خواهان تقدیم نماید.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد مسکونی ویلایی به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی قطعه دوم مستقر در بخش … حوزه ثبتی غرب با مساحت … متر مربع واقع در غرب اراک … مقوم به … … ریال ارزش منطقه‌ای ملک … … ریال به نام موکل.

۲- محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال به خاطر تخلف از انجام تعهد موضوع ماده … مبایعه‌نامه نام برده.

۳- محکومیت خوانده به پرداخت وجه لازم مندرج در بند … مبایعه‌نامه نام برده به خاطر تاخیر در انجام تعهد از تاریخ … تا تاریخ اجرای حکم.

با احترام و تشکر فراوان

سوالات متداول

مدارک لازم برای الزام به تنظیم سند رسمی؟

مدارک مورد نیاز برای الزام به تنظیم سند رسمی بسته به نوع و موضوع معامله ممکن است متفاوت باشند. اما در اکثر موارد، مدارک زیر معمولاً برای تنظیم سند رسمی الزامی است:

  • شناسنامه یا کارت ملی: این مدرک برای تایید هویت و شناسایی طرفین معامله استفاده می‌شود.
  • عقد قرارداد یا توافق‌نامه: قرارداد یا توافق‌نامه‌ای که شرایط و جزئیات معامله را مشخص می‌کند.
  • مدارک مالکیت یا اسناد مالکیت: برای ملک‌ها، مدارکی مانند سند مالکیت، شناسنامه ملک، یا فیش فروش ملک لازم است. برای خودروها، برگ سبز (گواهینامه خودرو) و مدارک ثبتی مانند فیش فروش یا نامه مالکیت مورد نیاز است.
  • مدارک مالی: ممکن است برای تایید امور مالی، مانند چک، فیش حقوقی، یا سوابق بانکی نیز مورد نیاز باشد.
  • مدارک قانونی: به عنوان مثال، مدارکی مانند وکالتنامه یا تصویبنامه قضایی ممکن است در صورت نیاز الزامی باشد.
  • سایر مدارک مرتبط: بسته به نوع معامله و موضوع سند، ممکن است مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشند، مانند گواهی‌های بهداشتی یا پروانه‌های ساختمانی.

در هر صورت، بهتر است قبل از شروع مراحل تنظیم سند رسمی، با مراجع مربوطه مشورت و تأیید کنید که مدارک دقیقاً چه چیزهایی مورد نیاز هستند و آیا هر یک از مدارک موجود شما مطابق با الزامات قانونی می‌باشند یا خیر.

آیا برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید وکیل داشته باشیم؟

در بسیاری از موارد، داشتن وکیل برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی الزامی نیست. اما در نظر داشتن پیچیدگی‌ها و مسائل حقوقی مرتبط با این موضوع، داشتن یک وکیل متخصص می‌تواند بسیار مفید و توصیه‌شده باشد.

وکیل می‌تواند شما را در موارد زیر راهنمایی کند:

  • تحلیل حقوقی: وکیل می‌تواند موارد حقوقی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند را بررسی کرده و شما را از حقوق و تعهداتتان آگاه کند.
  • مشاوره در مراحل قانونی: وکیل می‌تواند شما را در تدوین و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راهنمایی کند.
  • نمایندگی در دادگاه: در صورت نیاز به حضور در دادگاه، وکیل می‌تواند به عنوان نماینده شما در دادگاه حاضر شود و مورد دفاع شما را بر عهده بگیرد.
  • تسویه و حل و فصل مسائل: وکیل می‌تواند در تلاش برای تسویه و حل و فصل مسائل به صورت خارج از دادگاه نیز به شما کمک کند، در صورتی که این امر منطقی و ممکن باشد.

با این حال، اگرچه داشتن وکیل الزامی نیست، اما در موارد پیچیده و مهم، همکاری با یک وکیل متخصص می‌تواند به شما کمک بسیاری کند و اطمینان حاصل کنید که حقوق و منافع شما به درستی حفظ شده است.

تماس 09156024004