نمونه فرم دادخواست طلاق به درخواست زن

تعیین خواسته و بهای آن

نمونه فرم دادخواست طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و دعاوی حقوقی نیز مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به موجب دادخواست به عمل می آید.قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است.یعنی قبل از فراگیر شدن ثبت الکترونیک دادخواست پس مقررات راجع به تقدیم دادخواست الکترونیک و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این قانون مورد بحث قرار نگرفته.در حال حاضر برای تنظیم دادخواست نیاز به هیچ فرم مخصوصی نیست و متقاضی باید با به همراه داشتن متن دادخواست خود به یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و اقدام به ثبت متن بنماید البته وکلای دادگستری نیازی به مراجعه حضوری به این مراکز ندارند و خود نیز می توانند در دفتر وکالت خود اینکار را انجام دهند.

نمونه فرم دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان :  خانم ………….   نام پدر : …………….    شغل: ………………   محل اقامت: ……………. .

خوانده :   آقای …………..  نام پدر : ……………..  شغل : ……………      محل اقامت : …………… .

وکیل خواهان : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به آدرس : تهران – میدان فاطمی – میدان گلها

تعیین خواسته و بهای آن :    

۱-طلاق به درخواست زوجه 

۲- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

۱- وکالت نامه به شماره …….. مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال باطل شد.

۲- شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره ………….. مورخ …………..

۳- سند ازدواج شماره ……… مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۵ دفتر رسمی ازدواج شماره …….

شرح دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه) :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

۱- به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۵موکل به عقد دائم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.

۲- موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیر قابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

تماس 09156024004