نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

برای طرح دعاوی مشارکت در ساخت لازم است قراردادهایی که در این حوزه منعقد می‌شوند را بشناسید. در ادامه یک نمونه قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل ملکی مشهد جهت شناخت بیشتر ارائه شده است.

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول: آقای یا خانم………… فرزند………… متولد………… دارای شماره شناسنامه………… دارای کد ملی………… صادره از………… ساکن………… دارای کد پستی به شماره………… که در ادامه قرارداد طرف اول نامیده می‌شود.

طرف دوم: آقای یا خانم………… فرزند………… متولد………… دارای شماره شناسنامه………… دارای کد ملی………… صادره از………… ساکن………… دارای کد پستی به شماره………… که در ادامه قرارداد طرف دوم نامیده می‌شود.

با توجه به اینکه طرف اول قرارداد مالک پلاک ثبتی به شماره………… بوده و قصد احداث بنا را در پلاک ثبتی مذکور دارد. طرف دوم نیز توانایی و امکانات مالی لازم را در جهت احداث بنا دارا است، قرارداد حاضر به منظور احداث بنا و شراکت در عرصه و اعیان بنای احداثی بین طرفین به عنوان قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می‌شود.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از احداث بنا به صورت مشترک در پلاک ثبتی شماره………… با توجه به تعهدات در نظر گرفته شده برای طرفین قرارداد مشارکت در ساخت حاضر.

ماده ۳- ارزش عرصه یا زمین

ارزش عرصه یا زمین در قرارداد مشارکت در ساخت، در تاریخ تنظیم این قرارداد معادل………… ریال (………… تومان) برآورد شده و مورد توافق طرفین قرارداد است.

ماده ۴- تعهدات و آورده طرف دوم

الف) به موجب این قرارداد مشارکت در ساخت مقرر شد که طرف دوم بنایی که مشخصات و نقشه آن پیوست این قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد را در پلاک ثبتی در نظر گرفته شده احداث نماید.

تبصره ۱: طرف دوم ملکف است که بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه مصوب احداث نماید.

تبصره ۲: طرف دوم موظف است که کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی اعم از بیمه کارگران و… را رعایت نماید و در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود.

ماده ۵: تغییر در مبلغ هزینه‌های پیش بینی شده

در صورتی که در این قرارداد مشارکت در ساخت هزینه‌های اعلامی از سوی طرف دوم به استناد ماده ۴ این قرارداد بیشتر از قیمت ملک مطابق با قیمت تعیین شده در ماده ۲ این قرارداد مشارکت در ساخت شود، مابقی هزینه‌ها به تساوی از سوی طرفین این قرارداد پرداخت خواهد شد و به این منظور حساب مشترکی به نام طرفین افتتاح شده و کلیه واریزی‌ها به این حساب بوده و کلیه مخارج نیز از این حساب پرداخت خواهد شد.

ماده ۶: تعهدات طرف اول

پس از اینکه بنا به صورت کامل تکمیل گردید، طرف اول متعهد است ظرف هفتاد روز پس از اخذ پایان کار با هماهنگی قبلی با طرف دوم در دفترخانه شماره…………واقع در………… حاضر گردد و نسبت به انتقال سه دانگ مشاع عرصه و اعیان ملک مورد نظر اقدام کند.

در صورت تأخیر طرف اول در انجام تعهد مقرره در قرارداد مشارکت در ساخت در این بند موظف است که روزانه مبلغ…………به عنوان خسارت به طرف دوم بپردازد. بدیهی است که این امر نافی تعهد اصلی طرف اول مبنی بر انتقال سند نیست.

ماده ۷: تعیین سهم طرفین در بنا

طبق توافقات صورت گرفته میان طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، سهم هر یک از طرفین در بنای احداثی به شرح ذیل می‌باشد:

سهم طرف اول:………… دانگ از شش‌دانگ ساختمان که این سهم در طبقات………… واحدهای………… واقع در ضلع………… ساختمان می‌باشد، به همراه پارکینگ‌های…………

سهم طرف دوم:………… دانگ از شش‌دانگ ساختمان که این سهم در طبقات………… واحدهای………… واقع در ضلع………… ساختمان می‌باشد، به همراه پارکینگ‌های…………

ماده ۸: قوه قاهره

در صورت بروز قوه قاهره با جمیع شرایط لازم برای احراز قوه قاهره در زمان اجرای قرارداد مشارکت در ساخت حاضر، اگر هر یک از طرفین قرارداد در مدتی که تحت‌الشعاع قوه قاهره قرار گرفته‌اند از اجرای تعهد و همچنین پرداخت خسارت معاف می‌باشند.

ماده ۹: حل اختلاف

در صورتی که در مفاد قرارداد مشارکت در ساخت حاضر بین طرفین اختلافی به وجود آید، آقای یا آقایان…………، خانم یا خانم‌های و ………… به عنوان داور مرضی‌الطرفین در نظر گرفته شده‌اند و به عنوان داور یا داوران دارای حق صلح و سازش بین طرفین اقدام خواهد نمود و رأی صادره از سوی داور یا داوران برای طرفین لازم اتباع و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۰: سایر

قرارداد مشارکت در ساخت حاضر مشتمل بر ۱۰ (ده) ماده و سه تبصره می‌باشد که در سه نسخه متحدالشکل در تاریخ………… در نشانی………… تنظیم شده و دارای اعتبار واحد می‌باشد، بین طرفین امضاء و مبادله شد.

تماس 09156024004