وكيل انعقاد قرارداد شركتی در مشهد

وکیل انعقاد قرار داد شرکت

انعقاد قرار داد آگاهانه باشرکت

اگر در صدد انعقاد قرار داد با شرکت هستید با یک وکیل انعقاد قرار داد شرکتی مشورت کنید. حتما  قبل از انعقاد قرار داد، آگهی ثبتی و تغییرات آن شرکت را ملاحظه بفرمایید و سپس قرار داد خود را با امضای صاحبان مجاز شرکت منعقد کنید.

در حالیکه خیلی از افراد فکر می کنند، همین که مهر یک شرکت پای قرار داد آنها باشد، آن قرار داد معتبر است اما امضای صاحبان مجاز شرکت متفاوت از مهر شرکت است.

هر شرکتی که ثبت می شود برای معتبر بودن قرار داد هایشان، چک هایشان و اسناد عادی و رسمی آن شرکت، بایستی یک سری افراد پای قرار داد ها ویا چک ها را امضا کنند. به این افراد صاحبان مجاز امضا میگویند.

اگر قرار داد یا چکی که به شما از طرف شرکت داده می شود دارای شرایط این امضاهایی که در آگهی ثبتی یا آگهی های تغییرات یک شرکت بود، باشد این قرار داد یک قرار داد معتبر است. اما اگر به این نکته مهم توجه نکنید، قرار داد یا چک دریافتی شما معتبر نخواهد بود.

پس برای معتبر بودن قرار داد هایتان حتما باید قرار داد هایتان دارای امضای صاحبان مجاز شرکت باشند.

اعتبار امضا افراد

هر شرکتی که ثبت می شود برای معتبر بودن قرار داد هایشان، چک هایشان و اسناد عادی و رسمی آن شرکت، بایستی یک سری افراد پای قرار داد ها ویا چک ها را امضا کنند. به این افراد صاحبان مجاز امضا میگویند.

 

تماس 09156024004