وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

 

توقیف وجه الرهانه

* سوال از “وکیل اجاره در مشهد” “وکیل تخلیه مشهد” که آیا پول پیش اجاره مسکن يا بعبارتي همان مبلغ “وديعه اجاره منزل “ حسب تقاضاي طلبكار قابل توقیف است يا خیر؟

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

*در جواب “وکیل پایه یک مشهد” و “وکیل حقوقی مشهد” اینگونه پاسخ می‌گوید >>>

* با تحلیل ماده ٢۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی توسط” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و مطابق بند ‘ز’ این ماده ٢٤ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤ این مبلغ جزو مستثنیات دین ميباشد و قابل توقيف نيست، مگر اینکه قاضی تشخیص بدهد محکوم علیه ( بدهكار ) بدون پول پیش دچار عسرت (سختی و مشقت در زندگی) نخواهد شد، که در اینصورت، قابل توقیف خواهد بود.

البته در رویه برخی شعب دادگاهها بخصوص دادگاههای خانواده “وکیل خانواده مشهد” در خصوص مهریه ملاحظه ميشود که اگر مبلغ ودیعه نسبتاً قابل توجه باشد، نصف انرا جزو مستثنيات دين حساب ميكنند و نصف ديگر را توقيف مي‌نمايند. (تجربه “وکیل مهریه در مشهد” این امر را نشان می‌دهد).

 

وکیل اجاره در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بعبارت ديگر هر گونه اعتراض نسبت به عدم رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین، از سوی هر یک از طرفین، در برگه “عادی ” و بدون هزینه دادرسی تقدیم دادگاه اجرا کننده حکم خواهد شد. رسيدگي به اعتراض مذكور و متعاقب تصمیم دادگاه هر انچه كه باشد در این خصوص، قطعی خواهد بود.

*در خصوص هرگونه ابهام در مورد اینکه چه مبالغی و چه اموالی و چه حقوقی به عنوان موارد توقیفی در دادگاه یا اداره ثبت میباشد می‌توانید با “وکیل اجرای احکام مشهد” “وکیل اعسار مشهد” مشورت گرفته و سپس بهترین اقدام ممکن را انجام دهید با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ “وکیل مشهد” و “موسسه حقوقی حق جویان” تماس بگیرید.

وکیل اجاره در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004