وکیل اجرای صیغه طلاق در مشهد

وکیل اجرای صیغه طلاق در مشهد

وکیل اجرای صیغه طلاق در مشهد

 

وکیل اجرای صیغه طلاق در مشهد

 

صیغه طلاق

* صیغه ی طلاق عقد موقت :

درعقد موقت طلاق وجود ندارد و به همین دلیل صیغه ی طلاق نیز وجود ندارد. در عقد موقت برای جدایی زوجین از یکدیگر یا باید مدت باقی مانده بذل گردد یا مدت عقد به اتمام برسد و این امر یکی از تفاوت های عقد دائم و موقت است .

* شرایط صیغه ی موقت در دفترخانه :

ثبت عقد موقت الزامی نیست مگر اینکه زوجه شرط نموده باشد یا از زوج باردار گردد .در صورتی که زوجین بخواهند عقد موقت خود را ثبت نمایند علاوه بر مدارک شناسایی و برگه ی آزمایشگاه اگر زوجه باکره باشد باید کارت ملی پدر خود را ارائه نماید و اگر پدر فوت کرده گواهی فوت ارائه گردد .حضور پدر یا جد پدری یا وکالتنامه ی مبنی بر ازدواج ضروری می باشد . در صورتی که زوجه باکره نباشد نیاز به اذن ندارد اما باید طلاق نامه یا گواهی فوت شوهر را ارائه نماید .

* آیا زن می تواند صیغه ی موقت را باطل کند ؟

اگر موارد عقد موقت به درستی با تعیین مدت و میزان مهریه خوانده شده باشد صحیح است و تنها در صورت اتمام مدت یا بذل مدت تمام می شود اما اگر مرد در عقد موقت اجازه ی بذل مدت به زن داده باشد زن نیز می تواند باقی مانده ی مدت را بذل کند .

* اسلام برای صیغه شرایطی را بیان نموده است :

صیغه عقد موقت باید حتما به عربی خوانده شود ، مدت و میزان مهریه در آن معلوم گردد ، کسی که صیغه را می خواند عاقل و بالغ باشد ، زن در زمان اجرای صیغه در نکاح مرد دیگری نباشد چه دائم و چه موقت ، زن در صورت طلاق عده را به طور کامل نگه داشته باشد ، با مردی که قصد عقد موقت دارد قبلا نزدیکی نکرده باشد اگر نزدیکی (زنا) اتفاق افتاده باشد بر کدیگر حرام ابدی خواهند بود .

*** شرایط صیغه ی موقت برای مرد متاهل :

طبق قانون مرد نمی تواند بدون رضایت همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد نماید در صورتی که ازدواج نماید برای زوجه حق طلاق ایجاد می گردد اما در صورتی که زن یکی از موارد مندرج در ماده ی ۱۶ قانون حمایت از خانواده را داشته باشد می تواند از دادگاه اجازه ی ازدواج بگیرد :

رضایت همسر اول

عدم قدرت همسر اول به ایفای وظائف زناشویی

عدم تمکین زن از شوهر

محکومیت زن به حبس پنج سال یا بیشتر

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج

ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

غایب یا مفقود الاثر شدن زن

تماس 09156024004