وکیل ارثیه در مشهد

سهم دولت از ارث چگونه محاسبه می شود؟