وکیل ارث در مشهد

وکیل رضا حسینی برج

بهترین وکیل ارث در مشهد

ماترک متوفی

* سوال ورثه چگونه میتواند صاحب اموال متوفی گردند از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد >>>

* همه اشخاص در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند. اما زمانی که فوت می‌شوند، چاره‌ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد. “وکیل ارث در مشهد”

 

وکیل ارث در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* ورثه چه کسی است؟ به افرادی گفته می‌شود که از شخص متوفی ارث می‌برند “وکیل ارث در مشهد” و معمولا شامل فرزندان، همسر و پدر و مادر شخص است.
البته گاهی نیز شخص فوت‌شده، در زمان حیاتش، برخی اموال خود را در وصیت‌نامه‌ “وکیل وصیت در مشهد” خود به دیگران می‌بخشد که البته بحث جداگانه‌ای است.
اما این موضوع که ورثه چگونه می‌توانند صاحب اموال متوفی شوند، مراحلی دارد.”وکیل ارث در مشهد”
بر اساس ماده ۲۵۰ قانون امور حبسی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید” وکیل حقوقی در مشهد” و اگر در این مدت نامبرده در رد ترکه، نظری ارائه ندهد در حکم قبول آن خواهد “وکیل خوب در مشهد” بود.

* در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند هر یک مسئول پرداخت تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود “وکیل ارث در مشهد” مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه است و در صورت قبول نکردن ترکه، از پرداخت بدهی‌های متوفی، معاف خواهند” وکیل وصیت در مشهد” بود.

 

وکیل کیفری در مشهد

دارایی های متوفی

* دارایی‌های متوفی به دو بخش تقسیم می شود :
*مثبت
*منفی

*بخش مثبت آن عبارت است از: حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بخش منفی آن: بدهی‌هایی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد که در مجموع با عنوان ترکه تعیین می‌شود.”وکیل پایه یک در مشهد”

* اقدامات مورد نیاز برای حفظ و رساندن ترکه به وراث>>>

برای حفظ و رساندن ترکه به وارثان و دیگر صاحبان آن” وکیل ارث در مشهد” ، اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن باید انجام شود که در صلاحیت دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی است” وکیل دادگستری در مشهد” و در صورت نداشتن اقامتگاه در ایران، در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی خواهد “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” بود.
دادگاه صالح به درخواست ورثه یا نماینده آنها یا طلبکار متوفی که دارای سند رسمی طلب یا حکم قطعی نسبت به آن باشد و وصی متوفی، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذی‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام می‌کند “وکیل وصیت نامه در مشهد “. رفع مهر و موم نیز به درخواست اشخاص ذی‌نفع توسط همین دادگاه انجام می‌گیرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحریر ترکه می‌کنند “وکیل وصیت نامه در مشهد” .

 

وکیل ارث در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تحریر ترکه:

تعیین مقدار ترکه و بدهی‌های متوفی است (ماده ۲۰۶ قانون امور حبسی) این کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفی انجام “وکیل ارث در مشهد” می‌شود. اگر اختلافی در این میان باشد یا اینکه در میان وارثان شخص غایب یا مهجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد. “وکیل سرپرستی در مشهد” ، از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است درخواست تحریر ترکه می‌شود “وکیل خوب در مشهد” ، البته این درخواست از ورثه یا نماینده قانونی آنها مانند وکیل و وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته “وکیل پایه یک در مشهد” می شود.

بعد از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر یک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهی‌های متوفی به نسبت سهم خود خواهند “وکیل حقوقی در مشهد” بود. اگر میزان ترکه کفاف بدهی را ندهد باید این عدم کفایت را ثابت کنند. وارثی که ترکه را قبول کرده است، تا زمانی که تصرفی در ترکه نکرده باشد (مثلا مالی از آن نفروخته باشد) می‌تواند ترکه را رد “وکیل وصیت نامه در مشهد” کند.

 

وکیل ارث در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ورثه طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند باید نظر خود را کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند “وکیل ارث در مشهد” ، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غیر این صورت پس از یک ماه مذکور فرض می‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند “وکیل پایه یک در مشهد” . رد ترکه از سوی ورثه به معنای رد سهم‌الارث خود نیست. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟

پرسشی که در اینجا از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مطرح می‌شود، این است که آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان می دارد که ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نیستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می‌شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می‌شود. “وکیل ورشکستگی در مشهد

* اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایتپرداخت بدهی‌های او را نکرده است “وکیل خوب در مشهد” . بدهی‌های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود. این بدهی‌ها شامل هزینه کفن و دفن، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند : دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است “بهترین وکیل در مشهد” .

 

وکیل ارث در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

* این‌ها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت “وکیل شورای حل اختلاف در مشهد” شود.

* اولویت پرداخت دیون متوفی >>>

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده “وکیل در مشهد” شود. (ماده ۲۲۵ قانون امورحسبی )

* در موقع تقسیم، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند، باید رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل توسط بهترین وکیل در مشهد بیان میگردد :

طبقه اول: شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزار، بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته‌ای مزد می‌گیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

طبقه دوم: شامل طلب اشخاصی است که به آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت “وکیل قیم در مشهد” مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومیت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. “وکیل پایه یک در مشهد

 

وکیل ارث در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف یک سال بعد از آن رسیده باشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

طبقه چهارم: نیز شامل نفقه زن “وکیل نفقه در مشهد” و مهریه زن است. “وکیل در مشهد

* در مورد نفقه” وکیل نفقه در مشهد” باید گفت که مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، در هر حال زوجه می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر” وکیل ورشکستگی در مشهد” ، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود.

طبقه پنجم: طلب سایر بستانکاران را شامل می‌شود. “وکیل پایه یک در مشهد

* جهت آشنایی با میزان سهم الارث و نوشتن وصيت نامه و اخذ گواهی انحصار وراثت و میزان ارثیه زن و مرد میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد را از موسسه حقوقی و داوری حق در زمینه وکیل ارث و وکیل وصيت نامه و وکیل خانواده در مشهد مشاوره نمائید.

تماس 09156024004