وکیل اعسار مهریه در مشهد

وکیل اعسار مهریه در مشهد

وکیل اعسار مهریه در مشهد


وکیل اعسار مهریه در مشهد

 

وکیل اعسار مهریه در مشهد

 

اعسار مهریه

* اعسار مهریه :

پرداخت مهریه تکلیفی است که در قانون بر عهده ی زوج قرار گرفته است .اما در برخی موارد زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد بنابراین با اسناد و مدارک مستدل اعسار خود را به اثبات می رساند و دادگاه میزان مهریه را تقسیط می نماید .

* اعسار مهریه کارمندان :

در صورتی که زن حقوق مرد را برای دریافت مهریه توقیف نموده باشد ماهیانه یک چهارم از حقوق مرد به حساب زن واریز می گردد و این امر تا پایان مهریه وجود دارد حال ممکن است باقی مانده ی حقوق پس از کسر یک چهارم کفاف زندگی مرد را ندهد . مرد می تواند تقاضای تعدیل ارائه دهد تا پس از اثبات درصد کمتری از حقوق برای مهریه کسر گردد .

* اعسار مهریه ی عندالمطالبه :

مهریه عندالمطالبه بدین مفهوم است که زن هر گاه مهریه ی خود را مطالبه نماید مرد باید آن را پرداخت نماید اما به دلیل مشکلات اقتصادی ممکن است مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد به همین دلیل مرد می بایست اعسار خود را در دادگاه اثبات نماید تا میزان مهریه تقسیط گردد .

* اعسار مهریه ی عندالاستطاعه :

اگر مهریه ی زن عندالاستطاعه باشد برای دریافت ان لازم است زن تمکن و توان مالی مرد را اثبات نماید و اموال وی را شناسایی و به دادگاه معرفی نماید بدین مفهوم باید استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه مشخص گردد در غیر اینصورت زن نمی تواند صرف تقاضا مهریه ی خود را مطالبه نماید .

* اعسار مهریه اداره ثبت :

یکی از راه های مطالبه ی مهریه مراجعه زوجه به اداره ی ثبت می باشد و از طریق توقیف اموال مرد مهریه ی خود را دریافت می کند در برخی موارد ممکن است مالی که زن توقیف می کند تنها دارایی مرد و جزء مستثنیات دین باشد یا وسیله نقیله ای باشد که زوج با آن امرار معاش می نماید مرد میتواند اعسار خود را اثبات نماید و از اموال رفع توقیف کند .