وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

 

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی با آمار بالا در مراجع قضایی می باشد .زمانی که ملکی فروخته می شود فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است که این امر در مواد ۲۲،۴۶،و ۴۷ قانون ثبت بیان شده است .بدین مفهوم که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند تنظیم گردد چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند می باشد .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

حال ممکن است علیرغم این صراحت قانونی فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع نماید .در این موارد چه باید کرد ؟

اگر برای تنظیم سند رسمی روز مشخصی در قراردا د تعیین شده باشد و فروشنده حضور پیدا نکند خریدار می تواند از سردفتر یک گواهی عدم حضور در دفترخانه بخواهد سپس میتواند نسبت به فروشنده طرح دعوی نماید.

لازم است قبل از طرح دعوی خریدار مطمئن شود ملک در رهن یا بازداشت نباشد که اگر اینگونه باشد باید فک رهن ملک را نیز از دادگاه مطالبه کند.

دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در صورتی که خریدار را محق بداند رای به نفع ایشان صادر میکند که پس از قطعیت حکم تقاضای اجرای آن را از اجرای احکام دارد اگر فروشنده ظرف ده روز سند را انتقال ندهد اجرای احکام به دفترخانه ی مذکور اعلام می کند سند را آماده نماید و خود به جای فروشنده ی اصلی ان را امضا می نماید .ماده ی ۱۴۵ اجرای احکام مدنی ” هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده ی دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می کند .”

*** جهت اقدامات قضایی خود برای اخذ سند ثبتی، الزام به تنظیم سند ملک، الزام به تنظیم سند خودرو، الزامات قراردادی می‌توانید با شماره درج شده در سایت تماس حاصل نمایید.

تماس 09156024004