وکیل امور ثبتی در مشهد

وکیل امور ثبتی در مشهد

وکیل امور ثبتی در مشهد

 

وکیل امور ثبتی در مشهد

 

اثبات وقوع عقد بیع

مطابق ماده ی 338 قانون مدنی”بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .”بدین مفهوم که شخصی مال خود را در برابر مبلغ مشخص به دیگری می فروشد که این خرید وفروش باایجاب و قبول اتفاق می افتد.همان طور که در ماده ی 339قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است:”پس از توافق بیع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ممکن است بیع به داد وستد نیز باشد.”

بیع به داد وستد بدین معناست که خریدار و فروشنده کالاهای خود را بایکدیگر مبادله نمایند ودیگر پولی پرداخت نشود.

 

وکیل امور ثبتی در مشهد 09153104004

 

حال ممکن است در این خرید وفروش مشکلاتی پیش آید زیرا صرف عقد بیعی که ثبت نگردد خریدار مالک مال نخواهد بود واین اتفاق بیشتر در مورد اموال غیر منقول خواهد بودکه خریدار پول را پرداخت کرده ولی هنوز مالک مال نیست.دراینگونه موارد چه باید کرد؟

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

اگر خرید وفروشی اتفاق بیفتد ولی ثبت نگردد در اینجا می توان دعوی اثبات وقوع عقد بیع را مطرح نمود. این دعوی زمانی مطرح می گردد که ملکی خریداری شده ولی مبایعه نامه یا سند مکتوبی موجود نباشد و کسی که خواهان اثبات این عقد می باشد بادلایل و مدارکی که در دست دارد مانند شهادت شهود استشهادیه یا مدارک دیگر در دادگاه طرح دعوی می کند و پرداخت وجوه بیع را اثبات می نماید.

 

وکیل امور ثبتی در مشهد 09153104004

 

نکته ی مهم در طرح این دعوی آن است که به صرف اثبات عقد بیع بازهم فرد مالک آن نخواهد بود زیرا رای دادگاه در این موارد اعلامی خواهدبودبه همین دلیل طبق مواد48-47-22قانون ثبت دعوی اثبات وقوع عقد بیع املاک غیر منقول باید توام با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردد درغیر اینصورت دعوی رد خواهدشد.

نکته ی دیگر آن است که اگر ملکی به نام خوانده نباشد یعنی سندرسمی ملک به نام وی نباشد و خریدار علیه وی طرح دعوی کند به صرف اینکه ملک را از وی خریده و پول را به او داده است این دعوی در مراجع قضایی مسموع نخواهدبود و رد خواهدشد زیرا دعوی باید علیه مالک رسمی ملک مطرح گردد و اگر فروشنده مال دیگری را فروخته در اینجا معامله ی فضولی مطرح می گردد.

 

وکیل امور ثبتی در مشهد 09153104004

 

تفاوت دعوی اثبات مالکیت و اثبات وقوع عقد بیع که بسیاری آن را به اشتباه در محاکم مطرح می کنند آن است که در دعوی اثبات مالکیت مبایعه ای نامه وجود دارد که براساس آن اقدام به طرح دعوی می توان کرد ولی در اثبات وقوع عقد بیع هیچ نوشته ای موجود نمی باشد وفرد صرفا بادلایل دیگر باید وقوع عقد را اثبات نماید. تفاوت دیگر دراین مورد آن است که دعوی اثبات وقوع عقد بیع درمورد املاک ثبت شده وثبت نشده قابلیت طرح دارد درحالی که دعوی اثبات مالکیت تنها درمورد املاک ثبت نشده می توان مطرح نمود.

 

برای راهنمایی و مشاوره ی بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

09153104004