وکیل برای طلاق در مشهد

وکیل اجرای صیغه طلاق در مشهد

وکیل اجرای صیغه طلاق در مشهد


وکیل برای طلاق در مشهد

وکیل برای طلاق در مشهد

حق طلاق

حق طلاق چیست :

طبق ماده ی 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر دراین قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . بنابراین حق طلاق از آن مرد می باشد و وی بدون نیاز به دلیل می تواند همسر خود را پس از پرداخت حقوق قانونی وی طلاق دهد . اما در برخی موارد زوجین توافق می کنند که زن نیز دارای حق طلاق گردد بدین مفهوم که مرد یک وکالت در طلاق محضری به زن داده و بدین صورت زن نیزدارای حق طلاق می گردد .

حق طلاق در عقدنامه :

طبق ماده ی 1119 قانون مدنی زوجین می توانند شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد را در سند ازدواج قید نمایند . حق طلاق نیز از جمله شروط مذکور است که طرفین می توانند آن را در قسمت شروط ضمن عقد سند ازدواج ذکر کرده تا زوجه نیز مانند زوج دارای حق طلاق گردد.

حق طلاق زن و مرد :

حق طلاقی که مرد دارد به واسطه ی قانون است . بدین مفهوم که مرد میتواند بدون اثبات دلیل از دادگاه تقاضای طلاق زوجه را بنماید مشروط بر اینکه حقوق وی را پرداخت نماید اما حق طلاق زن به واسطه ی مرد است و در واقع مرد چنین حقی را به زن می دهد تا وی نیز بتواند بدون اثبات دلیل درخواست طلاق نماید .

حق طلاق در ازدواج موقت :

در ازدواج موقت جدایی صرفا با بذل مدت یا تمام شدن مدت اتفاق می افتد و طلاق در ازدواج موقت وجود ندارد . بنابراین حق طلاق نیز وجود ندارد . اما در ازدواج موقت زوج می تواند اجازه ی بذل مدت را به زن بدهد تا وی هر گاه که خواست مانند زوج به این ازدواج پایان دهد .